TimeWaver Pro

Balansovanie až do najhlbšej úrovne

Výnimočnou vlastnosťou TimeWaver je schopnosť analyzovať neviditeľné vplyvy, ktoré na nás pôsobia vo všetkých oblastiach života a vyrovnávať ich na všetkých úrovniach: od telesnosti k toku energie a regulácii, frekvenciám, psyché, prípadne zdedeným predispozíciám a ešte ďalej.

Človek ako celok

TimeWaver pracuje na úrovniach, ktoré je možné v človeku a jeho celistvosti rozlíšiť. TimeWaver pritom nesleduje len korelácie k telu objavené v informačnom poli, ale aj energetické a informačné úrovne. Tieto sú pre nás navzájom prepojené a v ideálnom prípade spolupracujú, tak chápe TimeWaver človeka ako celok.

TimeWaver Pro technológia informačného poľa

Systém TimeWaver Pro slúži na analyzovanie a optimalizovanie v informačnom poli človeka. Cieľom TimeWaver Pro je analyzovať možné súvislosti a pozadia ochorení a porúch v informačnom poli a opätovne ich uviesť do rovnováhy pomocou nových informačných vzorcov. Systém vyvinutý fyzikom Marcusom Schmiekem používa medzičasom už viac ako 1000 terapeutov po celom svete.

12 modulov TimeWaver Pro

Aura Modul

Aura Modul

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TCM) sú čakry v priamom spojení s rôznymi endokrinnými systémami, nervovými centrami a určitými orgánmi, pričom aura má predstavovať éterické vyobrazenie čakier. To umožňuje vyvodiť na základe aury záver o funkčnosti hormonálneho systému a nervových centier určitej osoby. Aura modul má za úlohu analyzovať informačné pole človeka vo frekvenciách viditeľného svetla a vyobraziť toto rozdelenie graficky vo forme aury človeka.

CoachingWheel

CoachingWheel

Modul TimeWaver CoachingWheel podporuje interaktívne koučovacie stretnutia s vašimi klientmi, posilnené a doplnené cennými informáciami z informačného poľa. Na rozdiel od práce so všetkými ostatnými softvérovými modulmi TimeWaver tu sedíte so svojím klientom počas interaktívneho koučingu so systémom TimeWaver.

Koučovanie pozostáva z piatich krokov
1. Sebahodnotenie: spokojnosť so 14 oblasťami života
2. Vízia a ciele: Nájdenie troch najdôležitejších otázok prostredníctvom analýzy v informačnej oblasti
3. Skúmanie reality: Popis nežiaduceho skutočného stavu
4. Objavovanie možností: zmena vnímania klienta
5. Vytvorte akčný plán: definícia cieľov a časové rámce.
Všetky výsledky môžu byť pre vašich klientov prehľadne vytlačené.

Energetické body Modul

Energetické body

Modul Energetické body ponúka možnosť importovať všetky druhy vyobrazení, napr. oblasti ľudského tela, röntgénové snímky, pôdorysy, podnikové štruktúry, organigramy atď. a voľným umiestňovaním bodov a plôch vykonať analýzu a optimalizáciu informačného poľa. Takýmto spôsobom majú byť možné poruchy harmonizované a opäť uvedené do regulovaného energetického toku.
Túto metódu je možné nasadiť v najrozličnejších životných oblastiach, napr. aj na energetickú optimalizáciu budov, čistenie priestoru alebo podnikovú optimalizáciu. Ďalšou nápomocnou funkciou je virtuálny raster, ktorý môžete položiť na obrázky: detailným spôsobom analyzuje zvolenú oblasť a má identifikovať slabé miesta. Na optimalizáciu týchto v informačnom poli analyzovaných bodov môžete použiť okrem iného informácie, symboly alebo afirmácie.

GenoWave Modul

GenoWave Modul

Modul GenoWave je v rámci TimeWaver vykročenie novým smerom, menovite ide o dynamické sprevádzanie terapeutických alebo transformačných procesov pomocou TimeWaveru s cieľom graficky ich zobraziť a pozitívne ich podporiť optimalizačnými formami, ako sú napr. afirmácie, symboly alebo informácie. Pomocou modulu GenoWave môže užívateľ preniesť na dvojrozmernú plochu systemické konštelácie ľubovoľných rodín, partnerstiev, skupín ľudí, podnikov atď. a optimalizovať ich v informačnom poli.

Homeológia Modul

Homeológia Modul

Homeopatia je veľmi komplexná: Každý organizmus je odlišný, každý klinický obraz je individuálny a množstvo rozličných vplyvov, ktorým sme denne vystavovaní, sťažujú jednoznačné určenie toho, ktorý homeopatický prípravok by mal byť v tej ktorej situácii použitý. Homeologický modul TimeWaver podľa Antonie Pepplerovej ponúka okrem lexikálneho zoznamu viac ako 19 000 homeopatických prípravkov s ich digitálne zaznamenanými vzormi kmitania ďalších 50 komplexných prípravkov pre mnohé dôležité oblasti života, ktoré je možné zoraďovať podľa symptómov, prípravkov alebo zmesí. Prostredníctvom TimeWaveru je možné prípravky s ich potenciami analyzovať a zostavovať ich v podobe zoznamov určených na optimalizovanie informačného poľa alebo ich ako vzory kmitania preniesť na globuli.

Meridiány Modul

Meridiány Modul

Meridiány slúžia podľa TČM ako energetické "kľúče" k orgánom, v ktorých môže v dôsledku stresu a iných porúch dôjsť k blokádam v zásobovaní energiou. Medzi tisíckami energetických a akupunktúrnych bodov analyzuje modul Meridiány informačnom poli tie body, ktoré majú byť aktivované pre účely liečenia. K dispozícii máte podrobné zobrazenie všetkých parametrov. V rámci softvéru máte možnosť umiestňovať "virtuálne ihly", pomocou ktorých majú byť stimulované meridiány v informačnom poli. Modul Meridiány tak pracuje čisto na informačnej úrovni.

MyTimeWaver Modul

MyTimeWaver Modul

Pomocou MyTimeWaver môžete jediným kliknutím analyzovať v informačnom poli ľubovoľnú tému, ďalším kliknutím vygenerovujete kompletný optimalizačný zoznam a tretím kliknutím vytvoríte užívateľsky prístupnú správu vo formáte PDF. Sety a témy dodané spolu s prístrojom MyTimeWaver sú obzvlášť určené na praktické použitie a boli vytvorené za účelom rýchlej analýzy. Sú rozdelené do nasledujúcich oblastí s príslušnými podoblasťami: telo, psyché, aura, laboratórium, domácnosť, biznis, systemická terapia.

Orgánová koherencia Modul

Orgánová koherencia Modul

Každý orgán má podľa nášho chápania elektromagnetické energetické pole, čiže pole, ktoré je vytvárané kmitaním elektrických nábojov. Analýza orgánovej koherencie má skúmať kvalitu tohto energetického poľa v informačnom poli, a tým analyzovať napojenie konkrétneho orgánu na intaktné informačné pole klienta. Pomocou jediného kliknutia rýchlo získate v troch stĺpcoch zobrazený prehľad o tom, ktoré skupiny orgánov sú nadmerne, respektíve nedostatočne regulované, a ktoré sú vyrovnané a koherentné. Cieľom analýzy koherencie orgánov je nájsť a navrhnúť vhodné vyrovnávacie postupy v informačnom poli.

TimeLine Modul

TimeLine Modul

Modul TimeLine analyzuje v informačnom poli časové body na životnej línii človeka, ktoré sú v rezonancii s predvoleným problémom a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje možné blokády alebo poruchy v informačnom poli. Výsledkom je zachytenie a zobrazenie informačného poľa v časovom slede. Keďže je však časová os v tomto modeli deliacou čiarou, a tým pádom aj rozhraním medzi trojrozmerným priestorom a vyššími dimenziami informačného poľa, je podľa nášho názoru jej informatívne pozorovanie obzvlášť dôležité.

WaveGenetics Modul

WaveGenetics Modul

Modul WaveGenetics predstavuje hodnotný doplnok k systému TimeWaver, pretože DNA vnímame ako spojivo medzi bunkou a jej informačným poľom. Podľa nášho chápania môžu poruchy vo vlnovo-genetickom poli DNA zabrániť komunikácii buniek s morfogenetickým poľom alebo ju dokonca prerušiť. V prípade TimeWaver Pro máte k dispozícii celkovo 80 "Gariaevových súborov" v piatich kategóriách, z ktorých je pre pacienta určených zakaždým jedinečný sled 5 až 18 súborov s individuálnymi vzormi kmitania. Môžete využiť nasledujúcich päť kategórií súborov WaveGenetics: 1. Well-being, 2. Metabolizmus, 3. Bunka, 4. Imunitný systém, 5. Kostrový systém, krv a mozog.

WaveScreening Modul

WaveScreening Modul

WaveScreening je modul, ktorý má vykonať jediným kliknutím screening informačného poľa pre odhalenie možných medicínskych porúch. V informačnom poli vykoná pravdepodobnostný rebríček 475 najdôležitejších medicínskych vplyvov. Za každým z týchto 475 medicínskych záznamov je založená vlastná databáza pre liečenie v informačnom poli.

Zvukový Modul

Zvukový Modul

Zvukový modul TimeWaver analyzuje v informačnom poli frekvencie, ktoré sa javia byť nápomocné pre Vášho klienta a príslušné frekvencie vyhľadáva priamo v rozsiahlych databázach. Želané frekvencie je možné zvoliť a použiť aj manuálne vo forme akustického signálu alebo namodulované na hudobné dielo. V databáze sú založené nasledujúce frekvenčné programy: • Základné rezonancie ľudského tela, • Tóny a farby, • Frekvencie s cieľom stimulovania buniek a orgánov, • Frekvencie mozgu, • Rifeovej frekvencie, • Frekvencie čakier, • Frekvencie priradené k symptómom, • Frekvencie na liečenie podľa Hz, • Akustické frekvencie

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, v dôsledku chýbajúcich vedeckých dôkazov v zmysle školskej medicíny. Systémy TimeWaver sú medicínskymi produktmi na liečbu bolestí, fibromyalgie, bolesti kostí a migrén ako aj na podpornú liečbu psychických ochorení ako depresií, stavov  úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Akékoľvek iné použitie systémov TimeWaver školská medicína neuznáva z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

V informačnom poli

Analýza a optimalizácia informačného poľa sa vzťahujú na desať úrovní človeka, ktoré môžu mať priamou a nepriamou interakciou vplyv na psychosomatiku človeka a na náš celistvý stav.

TimeWaver analyzuje v informačnom poli, ktoré nové informácie môžu poslúžiť na to, aby sa na týchto úrovniach obnovila zdravá rovnováha. Rovnako ako pri analýze má systém TimeWaver za cieľ “zapísať” tieto nové informácie, napr. vo forme vzorov kmitania, do informačného poľa. Takto majú byť vyrovnané nerovnovážne stavy v informačnom poli.

Matéria sama o sebe nejestvuje. Všetka matéria vzniká a jestvuje jedine cez pôsobenie sily, ktorá rozkmitáva atomárne častice a drží ich pokope. Keďže však vo vesmíre nejestvuje ani žiadna inteligentná, ani večná abstraktná sila, musíme za touto silou vidieť vedomého inteligentného ducha. Tento duch je prapríčinou všetkej matérie.

Max Planck

TimeWaver hardvér

Robustný a nadčasovo elegantný

Pod hornou testovacou priehlbinou sa nachádza rezonátor svetelných kvánt. Tu analyzujete a vyrovnávate na informačnej úrovni.

Na ľavej testovacej priehlbine môžete priamo informovať objekty ako sú voda alebo “neutrálne” globuli. Pod ňou sa nachádza objektu príslušný zdroj šumu.

Tu analyzujete a vyrovnávate na energetickej úrovni. Pomocou týchto dvoch priehlbín môžete informácie aj kopírovať a zaznamenávať.

Pomocou pravej testovacej priehlbiny môžete nakmitať fyzikálnu vzorku priamo do informačného poľa objektu. Pod ňou sa nachádza za informáciu zodpovedajúci zdroj šumu.

TimeWaver je dodávaný v pevnom a vzhľadovo príťažlivom obale z masívneho hliníka. So svojimi rozmermi 30 x 30 x 4 cm a váhou cca 4 kg sa bude na Vašom písacom stole vynímať ako reprezentatívny základ Vašej technickej práce s informačným poľom.

Analýza informačného poľa vo vreckovom formáte

Vo veku mobility si mnohí užívatelia želajú mať systém, ktorý sa pohodlne prenáša a flexibilne používa priamo na mieste. TimeWaver Mobile bol vyvinutý presne za týmto účelom. Aby sme ušetrili miesto a váhu, upustili sme od generátorov šumu a koncentrujeme sa výlučne na rezonátor svetelných kvánt. Mobilita vyvažuje o niečo užší rozsah funkcií. Kompaktný hliníkový obal chráni pred vlhkosťou, otrasmi a elektromagnetickým žiarením. Napriek tomu váži TimeWaver Mobile len 200 gramov. So svojimi rozmermi 11 x 6 x 3 cm sa zmestí spolu s notebookom takmer do každej aktovky.

 

TimeWaver Kombi - dva systémy v jednom

Pokiaľ TimeWaver nepoužívate len v kancelárii alebo Vašej ordinácii, ale naopak, navštevujete Vašich klientov priamo na mieste, potrebujete na efektívnu prácu v podstate dva prístroje: jeden, pomocou ktorého analyzujete na cestách, a druhý, ktorý súčasne u Vás doma vykonáva prebiehajúce optimalizácie.

Scroll to Top