TimeWaver Universal

Technológia informačného poľa

TimeWaver je kvantovofyzikálny systém informačného poľa, ktorého účelom je Vám pomôcť analyzovať súvislosti a hlbšie úrovne v informačnom poli a optimalizovať ich s novými informáciami.

Za týmto účelom využíva TimeWaver informáciu a vedomie ako podklad pre analýzu a optimalizáciu. Toto sú podstatné aspekty vo všetkých dôležitých oblastiach života. Už Max Planck definoval realitu na jej najzákladnejšej úrovni nie ako matériu, ale ako informáciu.

Vedomie a informácia

Podľa nášho modelu zanechávajú procesy vedomia v informačnom poli stopy. TimeWaver  sa pokúša v informačnom poli zistiť, ktoré nové informáciu by mohli slúžiť tomu, aby sa opätovne zabezpečila optimálna rovnováha.

Kvantová fyzika a vedomie

Už vedci ako Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli alebo Rupert Sheldrake opísali to, čo my označujeme ako informačné pole, ako pole mentálnych a fyzických vzájomných vzťahov alebo ako morfogenetické pole.

Švajčiarsky psychológ C.G. Jung bol prvým, kto rozpoznal, že individuálne nevedomie komunikuje s istým druhom globálneho informačného poľa, ktoré on nazval kolektívnym nevedomím.

V jednom bode sa títo vedci zhodovali: vedomie môže interagovať s materiálnymi procesmi a môže na ne priamo vplývať.
My chceme toto poznanie využiť.

Cielene využiť vedomosti s TimeWaver

TimeWaver má svoje korene v komplementárnej medicíne a ponúka technológiu pre sprístupnenie zákulisných informácií k rozličným životným oblastiam.

Už vyše 1500 lekárov, liečiteľov a iných terapeutov využíva technológiu informačného poľa TimeWaver. Využite aj Vy TimeWaver s cieľom celistvo harmonizovať tieto životné oblasti a porozumieť dôležitým súvislostiam.

Podľa našich skúseností je možné technológiu TimeWaver použiť nie len v prípade ľudí, ale aj každého systému interagujúceho s vedomím, intenciou alebo inteligenciou, napr. rodiny, firmy, zvierat, rastlín alebo aj budov.

Takto už s TimeWaver pracuje množstvo architektov, poľnohospodárov, veterinárov, psychológov, trénerov, firemných poradcov a mnoho iných pracovníkov nemedicínskych odborov.

Aplikácie TimeWaver v medicíne informačného poľa

Systémy TimeWaver majú svoj pôvod v medicíne informačného poľa. Hlavná časť vyše 1500 profesionálnych používateľov TimeWaver pochádza z medicínskeho a terapeutického prostredia a technológiu informačného poľa využíva na podporu terapie.

Podľa našej skúsenosti platia pre ostatné životné oblasti rovnaké princípy, ktoré sa používajú v medicíne informačného poľa, keďže zdravie, životné prostredie, práca a rodina sa dokážu navzájom ovplyvňovať.

Aplikácie TimeWaver pre podnikateľov a firmy

Systém TimeWaver je kvantovofyzikálnym rozhraním do informačného poľa vášho podniku a jeho okolia. Pomocou jazyka rozsiahlych databáz, ktoré zahŕňajú všetky dôležité podnikateľské oblasti a procesy, dokáže vykresľovať vplyvy pôsobiace v pozadí na vaše podnikanie.

Moduly TimeWaver Med

Modul MyTimeWaver

Modul MyTimeWaver

Pomocou MyTimeWaver môžete jediným kliknutím analyzovať v informačnom poli ľubovoľnú tému a ďalším kliknutím vygenerovať kompletný optimalizačný zoznam a tretím kliknutím vytvoriť užívateľsky prístupnú správu vo formáte PDF. Predpripravené sety a témy v MyTimeWaver sú určené obzvlášť na praktické použitie a boli vytvorené za účelom rýchlej analýzy pre každého človeka. Sú rozdelené do nasledujúcich oblastí s príslušnými podoblasťami: telo, psyché, aura, laboratórium, domácnosť, biznis, systemická terapia.

Zvukový modul

Zvukový modul

Zvukový modul TimeWaver analyzuje v informačnom poli frekvencie, ktoré sa javia byť nápomocné pre Vášho klienta a príslušné frekvencie vyhľadáva priamo v rozsiahlych databázach. Želané frekvencie je možné zvoliť a použiť aj manuálne vo forme akustického signálu alebo namodulované na hudobné dielo. V databáze sú založené nasledujúce frekvenčné programy: • Základné rezonancie ľudského tela, • Tóny a farby, • Frekvencie s cieľom stimulovania buniek a orgánov, • Frekvencie mozgu, • Rifeovej frekvencie, • Frekvencie čakier, • Frekvencie priradené k symptómom, • Frekvencie na liečenie podľa Hz, • Akustické frekvencie

Modul Energetické body

Modul Energetické body

Modul energetických bodov ponúka možnosť importovať všetky druhy vyobrazení, napr. oblasti ľudského tela, röntgénové snímky, pôdorysy, podnikové štruktúry, organigramy atď. a voľným umiestňovaním bodov a plôch vykonať analýzu a optimalizáciu informačného poľa. Takýmto spôsobom majú byť možné poruchy harmonizované a opäť uvedené do regulovaného energetického toku. Túto metódu je možné nasadiť v najrôznejších životných oblastiach, napr. aj na energetickú optimalizáciu budov, čistenie priestoru alebo podnikovú optimalizáciu. Ďalšou nápomocnou funkciou je virtuálny raster, ktorý môžete položiť na obrázky: detailným spôsobom analyzuje zvolenú oblasť a má identifikovať slabé miesta. Na optimalizáciu týchto v informačnom poli analyzovaných bodov môžete použiť okrem iného informácie, symboly alebo afirmácie.

Aura modul

Aura modul

Podľa tradičnej čínskej medicíny (TCM) sú čakry v priamom spojení s rôznymi endokrinnými systémami, nervovými centrami a určitými orgánmi, pričom aura má predstavovať éterické vyobrazenie čakier. To umožňuje vyvodiť na základe aury záver o funkčnosti hormonálneho systému a nervových centier určitej osoby. Aura modul má za úlohu analyzovať informačné pole človeka vo frekvenciách viditeľného svetla a vyobraziť toto rozdelenie graficky vo forme aury človeka.

Modul GenoWave

Modul GenoWave

Modul GenoWave je v rámci TimeWaver vykročením novým smerom, menovite ide o dynamické sprevádzanie terapeutických alebo transformačných procesov pomocou TimeWaveru s cieľom graficky ich zobraziť a pozitívne ich podporiť optimalizačnými formami, ako sú napr. afirmácie, symboly alebo informácie. Pomocou modulu GenoWave môže užívateľ preniesť na dvojrozmernú plochu systemické konštelácie ľubovoľných rodín, partnerstiev, skupiny ľudí, podnikov atď. a v informačnom poli ich optimalizovať.

Modul TimeLine

Modul TimeLine

Modul TimeLine analyzuje v informačnom poli časové body na životnej línii človeka, ktoré sú v rezonancii s predvoleným problémom a pozitívnym spôsobom ovplyvňuje možné blokády alebo poruchy v informačnom poli. Výsledkom je zachytenie a zobrazenie informačného poľa v časovom slede. Keďže je však časová os v tomto modeli deliacou čiarou, a tým pádom aj rozhraním medzi trojrozmerným priestorom a vyššími dimenziami informačného poľa, je podľa nášho názoru jej informatívne pozorovanie obzvlášť dôležité.

Poznámka: Veda a školská medicína neuznávajú existenciu informačných polí, ich medicínsky alebo iný význam, z dôvodu chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

Systémy TimeWaver sú medicínske produkty na liečbu bolestí pri chronických bolestiach, fibromyalgie, bolestiach kostí a migrénach, ako aj podpornou liečbou psychických ochorení ako depresií, stavov úzkosti a s tým spojenými poruchami spánku. Všetky ostatné použitia systémov TimeWaver školská medicína neuznáva v dôsledku chýbajúcich dôkazov v zmysle školskej medicíny.

 

Najhlbší a najvznešenejší cit, akého sme vôbec schopní, je mystická skúsenosť. Jedine z nej sa rodí skutočná veda. Kto nepozná tento cit, kto nevie obdivovať a podľahnúť bázni, ten je už duševne mŕtvy.

Albert Einstein

Veľa oblastí použitia

Pri TimeWaver analýze sa skúma, ktoré informácie zo zvolenej databázy záznamov vyvolávajú najväčšiu rezonanciu s informačným poľom objektu. Pri optimalizácii majú byť tieto informácie prenášané do informačného poľa objektu. Databázy, v ktorých sú vyvolávané informácie nahromadené, tvoria preto srdce tohto systému.

Podnikanie

 • Firemné poradenstvo & analýza
 • Podpora predaja a obratu
 • Business Energy
 • Holistický manažment
 • Osobnostný rozvoj
 • Profily uchádzačov

Záťaže

 • Záťaže z okolia
 • Záťaže z potravín
 • Prídavné potravinové látky
 • Biocídy a toxíny
 • Alergény
 • Iné škodlivé látky
 • Lieky
 • Jedy hmyzu

Poľnohospodárstvo

 • Užitočný hmyz
 • Rastlinné patogénne huby
 • Zvýšenie výnosu
 • Boj so škodcami
 • Alternatívne hnojivá
 • Minerálne hnojivá
 • Prostriedky posilňujúce rastliny
 • Rastlinná homeopatia

Coaching

 • Partnerstvá
 • Mediácia
 • Rozvoj osobnosti
 • Pocit vlastnej hodnoty

Veterinárna medicína

 • Malé zvieratá
 • Psy a mačky
 • Kone
 • Dobytok a ovce

Analýza budov

 • Záťaž z elektrosmogu
 • Plesňové záťaže
 • Vasati (védské staviteľské umenie)
 • Podpora predaja nehnuteľností
 • Stavebná biológia
 • Geopatogénne záťaže

Psychológia

 • Psychokineziológia
 • Psychické blokády
 • Harmonizácia životných oblastí
 • Prenatálne vzorce
 • Nedostatok energie
 • Rozvoj osobnosti
 • Psychosomatika

Systemická práca

 • Rodinné konštelácie
 • Životné oblasti
 • Transformačné afirmácie
 • Meditatívne afirmácie
 • Rodinné afirmácie
 • Rozpoznávanie vzorcov
 • Oslobodzujúce presvedčenia
 • Prenatálne vzorce
 • Spirituálno-duchovná práca

 

Šport, fitness, wellness

 • Optimalizácia výkonu
 • Doktríny úspechu
 • Posilnenie tímového ducha
 • Vnútorná sila a vôľa
 • Podpora kondície
 • Regeneračné časy
 • Minimalizovanie stresu
 • Optimalizácia tréningu

TimeWaver hardvérRobustný a nadčasovo elegantný

Robust und zeitlos elegant

Pod hornou testovacou priehlbinou sa nachádza generátor svetelných kvánt. Tu analyzujete a vyrovnávate na informačnej úrovni.

Na ľavej testovacej priehlbine môžete priamo informovať objekty ako sú voda alebo “neutrálne” globuli. Pod ňou sa nachádza za to zodpovedný zdroj šumu.

Tu analyzujete a vyrovnávate na energetickej úrovni. Pomocou týchto dvoch priehlbín môžete informácie aj kopírovať a zaznamenávať.

Pomocou pravej testovacej priehlbiny môžete nakmitať fyzikálnu vzorku priamo do informačného poľa objektu. Pod ňou sa nachádza za informáciu zodpovedajúci zdroj šumu.

TimeWaver je dodávaný v pevnom a vzhľadovo príťažlivom obale z masívneho hliníka. So svojimi rozmermi 30 x 30 x 4 cm a váhou cca 4 kg sa bude na vašom písacom stole vynímať ako reprezentatívny základ vašej technickej práce s informačným poľom.

Informationsfeld-Analyse im Pocketformat

Analýza informačného poľa vo vreckovom formáte

Vo veku mobility si mnohí užívatelia želajú mať systém, ktorý sa pohodlne prenáša a flexibilne používa priamo na mieste. TimeWaver Mobile bol vyvinutý presne za týmto účelom. Aby sa ušetrilo miesto a váha, je zbavený generátorov šumu a koncentruje sa výlučne na rezonátor svetelných kvánt. Mobilita vyvažuje o niečo užší rozsah funkcií. Kompaktný hliníkový obal chráni pred vlhkosťou, otrasmi a elektromagnetickým žiarením. Napriek tomu váži TimeWaver Mobile len 200 gramov. So svojimi rozmermi 11 x 6 x 3 cm sa zmestí spolu s notebookom takmer do každej aktovky.

TimeWaver Kombi – dva systémy v jednom

Ak TimeWaver nepoužívate len v kancelárii alebo Vašej ordinácii, ale naopak, navštevujete Vašich klientov priamo na mieste, potrebujete na efektívnu prácu v podstate dva prístroje: jeden, pomocou ktorého analyzujete na cestách a druhý, ktorý súčasne u Vás doma vykonáva prebiehajúce optimalizácie.

TimeWaver Kombi – zwei Systeme in einem

Wenn Sie TimeWaver nicht nur im Büro oder Ihrer Praxis einsetzen, sondern ihre Klienten damit vor Ort besuchen, benötigen Sie im Grunde zwei Geräte für eine effektive Arbeit: Eines, mit dem sie unterwegs analysieren, und ein weiteres, das gleichzeitig zu Hause die laufenden Optimierungen durchführt.

Aplikácie TimeWaver v medicíne informačného poľa

Systémy TimeWaver majú svoj pôvod v medicíne informačného poľa. Hlavná časť vyše 1500 profesionálnych používateľov TimeWaver pochádza z medicínskeho a terapeutického prostredia a technológiu informačného poľa využíva na podporu terapie.

Podľa našej skúsenosti platia pre ostatné životné oblasti rovnaké princípy, ktoré sa používajú v medicíne informačného poľa, keďže zdravie, životné prostredie, práca a rodina sa dokážu navzájom ovplyvňovať.

TimeWaver aplikácie pre podnikateľov a firmy

Systém TimeWaver je kvantovofyzikálne rozhranie do informačného poľa Vášho podniku a jeho okolia. Pomocou jazyka rozsiahlych databáz, ktoré zahŕňajú všetky dôležité podnikateľské oblasti a procesy, dokáže vykresľovať vplyvy, ktoré pôsobia na Vaše podnikanie v pozadí.

Scroll to Top