General terms and conditions of TimeWaver Home GmbH

Všeobecné obchodné podmienky TimeWaver Home GmbH

§ 1 Všeobecné - rozsah platnosti
1.1 Tieto predajné a dodacie podmienky sa týkajú výlučne dodávok pre podnikateľské subjekty. Platia výlučne a taktiež pre všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď nie sú znova výhradne dohodnuté. Protikladné alebo od našich predajných a dodacích podmienok sa odlišujúce podmienky objednávateľa neuznávame, okrem prípadov, kedy písomnou formou vyslovíme jednoznačný súhlas s ich platnosťou. Naše predajné a dodacie podmienky platia aj vtedy, ak s vedomím podmienok objednávateľa, ktoré sú protikladné alebo odlišujúce sa od našich predajných a dodacích podmienok, vykonáme bez výhrad dodávku pre takéhoto objednávateľa.
1.2 Pre služby (predovšetkým školenia a semináre) platia samostatné obchodné podmienky.
1.3 Ústne dohody nie sú prípustné.
1.4 Zmluva vstupuje do platnosti až našim písomným potvrdením zákazky alebo našim bezodkladným doručením zásielky. Pri platbe prostredníctvom PayPal, platbe v hotovosti alebo vstupuje zmluva do platnosti aj vo chvíli, keď dôjde k potvrdeniu pripísaniu platby na účet poskytovateľa platenej služby. Podmienkou pre účinné uzavretie zmluvy v prípade online obchodu je ukončenie procesu objednávky jej odoslaním.
1.5 Nákup uvedený v opise objednávky (potvrdenie objednávky) stanovuje komplexne a definitívne vlastnosti predmetu dodávky.
1.6 Naše prehlásenia v súvislosti s touto zmluvou (napr. opis objednávky, potvrdenie objednávky atď.) neobsahujú v prípade pochybností prevzatia ručenia. V prípade nejasností sú smerodajné len naše výslovne písomné prehlásenia o prevzatí ručenia.
1.7 Zmeny objednávky sú možné len vo výnimočných prípadoch, aj to len vtedy, ak sa ešte nezačalo s vybavovaním objednávky. Prípadné náklady súvisiace so zmenami objednávky zo strany objednávateľa nesie samotný objednávateľ.

§ 2 Ponuka – ponukové podklady
2.1 Všetky ponuky sú nezáväzné, pokiaľ nie je určené inak.
2.2 Kresby, vyobrazenia, rozmery, váha a iné údaje o ponuke sú záväzné len v prípade, ak je to výslovne zmluvne dohodnuté.

§ 3 Ceny – platobné podmienky
3.1 Pokiaľ z potvrdenia objednávky alebo na základe inej dohody nevyplýva inšie, zostávajú v platnosti naše pôvodné ceny, vrátane balenia.
3.2 Pri prvej objednávke akceptujeme výlučne tieto spôsoby platby: zálohová platba, PayPal a dobierka. Od druhej objednávky akceptujeme aj platbu na faktúru.
3.3 V prípade zálohovej platby doručujeme tovar po pripísaní platby. Zákazníkom, ktorí vykonávajú objednávku cez online obchod, poskytujeme pri objednávke a potvrdení objednávky naše bankové spojenie.
3.4 Zákonná daň z obratu je zarátaná do našich cien; vo faktúre je samostatne uvedená v zákonnej výške platnej v deň vystavenia faktúry.
3.5 Pokiaľ z potvrdenia objednávky alebo na základe inej samostatnej dohody nevyplýva inšie, je kúpna cena netto (bez zrážky) splatná predom. Ak sa objednávateľ dostane do oneskorenia s úhradou, sme oprávnení, požadovať úroky z omeškania vo výške 8% nad zvyčajnú základnú sadzbu p.a. Ak sme schopní dokázať aj vyššiu škodu spôsobenú oneskorením platby, sme oprávnení, požadovať aj náhradu tejto škody.
3.6 Nárok na započítanie objednávateľovi prislúcha len vtedy, ak sú jeho protinároky právne podložené, neodškriepiteľné alebo nami uznané. Okrem toho je oprávnený uplatniť zádržné právo, pokiaľ protinárok spočíva na rovnakom právnom základe.

§ 4 Dodacia doba
4.1 Začiatok nami udávanej dodacej doby predpokladá objasnenie všetkých technických otázok.
4.2 Včasné obstarania predmetu dodania vieme zabezpečiť jedine vtedy, ak je nám predmet dodania, resp. jeho nevyhnutné subdodávky, dodaný načas. Objednávateľa však budeme bezodkladne informovať o nedostupnosti alebo momentálnej nedostupnosti predmetu dodania, resp. subdodávok. Bremeno dokazovania, že ide v súvislosti s doručením predmetu dodania z našej strany o porušenie povinností, je na strane objednávateľa.
4.3 Dodržanie našej dodacej povinnosti predpokladá včasné a riadne naplnenie povinností objednávateľa. Námietka voči nenaplneniu zmluvy zostáva vyhradená.
4.4 Ak sa objednávateľ omešká pri preberaní predmetu dodania alebo inak poruší svoje povinnosti, sme oprávnení požadovať náhradu takto vzniknutej škody, vrátane s tým súvisiacich dodatočných nákladov. Ďalšie nároky zostávajú vyhradené.
4.5 V prípade, že objednávateľ ani po písomnom upozornení nepreberie v primeranom čase predmet objednávky, sme oprávnení to považovať za porušenie zmluvy a požadovať náhradu škôd vyplývajúcich z jej nenaplnenia. V takomto prípade sme oprávnený požadovať náhradu škody buď paušálnym spôsobom vo výške 20% dohodnutej brutto nákupnej ceny, to neplatí, ak objednávateľ dokáže nižšiu výšku vzniknutej škody, alebo požadovať náhradu efektívne vzniknutej škody.
4.6 Ak sa naplnia predpoklady z § 4.4, prechádza riziko náhodného zničenia alebo náhodného zhoršenia predmetu kúpy v okamihu na objednávateľa, tým že sa dostal do omeškania prebratia alebo úhrady.
4.7 Čiastkové dodania sú prípustné.
4.8 V prípade, že schopnosť doručiť predmet objednávky ovplyvní štrajk, vyššia moc alebo iná udalosť (na ktorú nemáme vplyv), posunie sa primeraným spôsobom aj termín doručenia. Zmluvné povinnosti zostanú vo zvyšných bodoch nedotknuté.

§ 5 Podmienky zaslania - prechod rizika
5.1 Pokiaľ zasielanie nie je realizované priamo nami, preberá na seba riziko za doručenie zásielky objednávateľ, ktorý je zodpovedný aj za poistenie tovaru. Prechod rizika nastáva v momente odovzdania tovaru nami poskytovateľovi doručovateľských služieb, resp. objednávateľovi.
5.2 Rozpoznateľné poškodenie spôsobené prepravou je nutné bezodkladne pri prebratí tovaru oznámiť poskytovateľovi doručovateľských služieb, skryté poškodenie spôsobené prepravou najneskôr v priebehu siedmich dní.
5.3 Ak tovar posielame my, ponechávame si možnosť voľby spôsobu a druhu zaslania.

§ 6 Ručenie a záruka za iné nedostatky
6.1 Záruky sú nami preberané len v rámci individuálnych zmluvných dohôd.
6.2 Povinnosť kontroly a ohlásenia poškodenia podľa § 377 HGB platí aj vtedy, ak je zákazník objednávateľ v zmysle § 14 BGB a objednávka vyplýva z vykonávania živnostenskej alebo samostatnej podnikateľskej činnosti.
6.3 Zákonná záručná doba ručenia pre nový tovar - s výnimkou nároku na náhradu škody podľa § 7 týchto VOP - je ohraničená na jeden rok.
6.4. Záručná doba pre použitý tovar - s výnimkou nároku na náhradu škody podľa § 7 týchto VOP - je úplne vylúčená. Reklamácie nemôžu byť uznané, ak sa jedná o druhoradý tovar alebo o zlacnený tovar (skladové zásoby, chybné výrobky a pod.) a jeho použiteľnosť nie je rozhodujúcim spôsobom obmedzená. Nedostatky zohľadnené pri kúpe nemôžu byť následne uznané v reklamačnom konaní. Reklamácie kvôli nedostatkom, ktoré sú neovplyvniteľne spôsobené stavom techniky, ako pri masívnom nábytku alebo koži sa vyskytujúce farebné odchýlky resp. nepravidelnosť v štruktúre, nepredstavujú nedostatky, keďže ich príčina nie je spôsobená ani materiálom, ani spôsobom výroby. Rovnaké platí aj pre zanedbateľné odchýlky v kvalite, váhe, veľkosti, hrúbke, šírke, vybavení, vzorovaní a farbe, ak sú prípustné podľa aktuálne platných noriem.
6.5 V prípade výskytu nami spôsobeného nedostatku na predmete kúpy - pokiaľ nie je v zhode s § 439 ods. 1 BGB - podľa našej voľby nárok na dodatočnú opravu alebo náhradné dodanie. Náklady spojené s dodatočným plnením nesie objednávateľ, pokiaľ sa navýšia tým, že predmet dodania je dodaný na iné miesto ako pobočku objednávateľa, s výnimkou, ak dodanie zodpovedá použitiu podľa určenia.
6.6 Ak ani na druhý krát nedôjde k odstráneniu nedostatku alebo náhradnému dodaniu, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primerané zníženie kúpnej ceny. Ostatné nároky objednávateľa sú vylúčené. Platí to predovšetkým pre nároky na odškodnenie objednávateľa.
6.7 Pokiaľ objednávateľ uplatní právo regresu podľa §§ 478, 479 BGB, vylučujeme ručenie za náhradu škôd v zákonnej miere.

§ 7 Ručenie
7.1 Ručíme neobmedzene podľa zákonných ustanovení za škody na živote, tela a zdraví, ktoré sú spôsobené nedbanlivým alebo úmyselným porušením našich povinností, povinností našich zákonných zástupcov alebo našich poverených zástupcov, ako aj za škody, ktoré sú zahrnuté v zákone o zodpovednosti za chyby výrobkov. Za škody, ktoré nie sú zahrnuté vo vete 1 a škody vyplývajúce z nášho úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia našich zmluvných povinností, našich zákonných alebo poverených zástupcov, ručíme v plnej miere podľa zákonných nariadení. V tomto prípade je však ručenie za náhradu škody obmedzené na predpovedateľnú, typicky sa vyskytujúcu škodu, s výnimkou nezákonného konania zo strany nás, našich zákonných alebo poverených zástupcov. Za škody, ktoré sú spôsobené chýbajúcou garantovanou kvalitou, ale nevyskytujú sa priamo na tovare, ručíme jedine vtedy, ak je riziko takejto škody zjavne zahrnuté zárukou kvality.
7.2 Ručíme aj za škody, ktoré boli spôsobené nedbanlivosťou, pokiaľ sa nedbanlivosť týka porušenia takýchto zmluvných povinností, ktoré z objektívneho pohľadu kupujúceho významné pre naplnenie hlavných zmluvných povinností, a ktorých nedodržanie môže zásadne ovplyvniť naplnenie zmluvy. Takéto ručenie poskytujeme len vtedy, pokiaľ škody typickým spôsobom súvisia so zmluvou a sú predvídateľné.
7.3 Rozsiahlejšie ručenie je bez zohľadnenia právnej podstaty požadovaného nároku vylúčené; platí to predovšetkým pre trestné nároky alebo nároky na náhradu nadmerných nákladov namiesto zmluvnej povinnosti.
7.4 Pokiaľ je naše ručenie vylúčené alebo obmedzené, platí to aj pre osobné ručenie našich zamestnancov, pracovníkov, spolupracovníkov, zástupcov a poverených zástupcov.

§ 8 Odstúpenie
Sme kedykoľvek oprávnení bez upovedomia odstúpiť od zmluvy, pokiaľ sa majetkové pomery objednávateľa výrazne zhoršia, v dôsledku čoho je ohrozené plnenie zmluvných povinností objednávateľa. Tieto predpoklady sú považované za naplnené napr. vtedy, ak sa u objednávateľa vyskytne pozastavenie platieb, exekučné opatrenia z dôvodu nárokovaných platieb, zmenkové a šekové protesty, alebo ak je na majetok objednávateľa uvalené insolventné konanie v ktoromkoľvek štádiu. Toto právo zostáva nedotknuté aj vtedy, ak sú tieto predpoklady naplnené už pri uzatvorení zmluvy, avšak nám v danom momente neboli známe.

§ 9 Žiadne právo na odvolanie objednávateľa
Podnikateľskému subjektu, ktorý produkty nenadobúda pre súkromnú potrebu, neprislúcha právo na odvolanie. Platí to predovšetkým pre spotrebiteľov podľa § 13 BGB.

§ 10 Výhrada vlastníckeho práva
10.1 Ponechávame si vlastnícke právo na predmet kúpy až do pripísania všetkých platieb z obchodného styku.
10.2 Objednávateľ je povinný narábať starostlivo s predmetom kúpy. Predovšetkým je povinný poistiť ho na vlastné náklady proti ohňu, vode a krádeži do výšky kúpnej ceny nového predmetu kúpy.
10.3 O exekúcii a inom zásahu nás musí objednávateľ informovať bezodkladne písomnou formou, aby sme mohli vzniesť námietku podľa § 771 ZPO. Pokiaľ je tretia strana schopná uhradiť súdne a mimosúdne náklady žaloby podľa § 771 ZPO, ručí objednávateľ za nám spôsobenú stratu.
10.4 Objednávateľ je oprávnený predať predmet kúpy v rámci bežnej obchodnej činnosti; avšak už teraz nám odstúpi všetky pohľadávky vo výške fakturovanej čiastky (vr. DPH) našej pohľadávky, ktoré vzniknú na základe ďalšieho predaja jeho odberateľom alebo tretím osobám, bez ohľadu na to, či bol predmet kúpy ďalej predaný bez alebo po spracovaní. Na inkasovanie tejto pohľadávky je objednávateľ oprávnený aj po odstúpení od zmluvy. Naše právo na inkasovanie tejto pohľadávky zostáva týmto nedotknuté. Zaväzujeme sa neinkasovať túto pohľadávku, pokiaľ objednávateľ plní svoje platobné záväzky z jeho výnosov, nedostane sa do platobného omeškania a predovšetkým, ak na neho nebude začaté insolvenčné konanie alebo pozastavenie platieb. V opačnom prípade môžeme požadovať, aby nám objednávateľ poskytol informácie o odstúpených pohľadávkach dlžníkov, údaje potrebné na vymoženie pohľadávky, všetky súvisiace podklady, a aby upovedomil o odstúpení dlžníkov (tretie strany).
10.5 Spracovanie alebo pretvorenie predmetu kúpy objednávateľom je vykonávané stále pre nás. Ak je predmet kúpy spracovaný inými predmetmi, ktoré nepatria nám, nadobúdame spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty predmetu kúpy (konečná fakturovaná suma vr. DPH) k ostatným spracovaným predmetom v čase spracovania. Pre predmet, ktorý vznikol spracovaním, platí vo zvyšku rovnaké, ako pre s výhradou dodaný predmet kúpy.
10.6 Objednávateľ nám odstupuje aj pohľadávku na zabezpečenie našej pohľadávky voči nemu, ktoré vzídu zo spojenia predmetu kúpy s pozemkom voči tretej strane.

§ 11 Aplikovateľné právo
Zmluvné vzťahy, ktoré sú aplikovateľné na tieto predajné a dodacie podmienky, podliehajú právu Spolkovej republiky Nemecko.

§ 12 Miesto súdu – miesto plnenia

12.1 Pre všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu, ak je objednávateľom obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejno-právny fond, je miesto súdu určené našim obchodným sídlom. Sme však oprávnení zažalovať objednávateľa na súde jeho bydliska alebo sídla.
12.2 Miestom plnenia pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je naše obchodné sídlo, pokiaľ je zákazník obchodník alebo právnická osoba verejného práva, a pokiaľ z potvrdenia objednávky nevyplýva iné.

§ 13 Salvatorská klauzula
Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neúčinné alebo stratia svoju právoplatnosť na základe neskorších okolnosťami alebo ak sa v zmluve vyskytne medzera, zostáva právoplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy týmto nedotknutá. Neúčinné zmluvné ustanovenia alebo medzery v zmluve musia byť nahradené takými primeranými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia.

§ 14 Doba platnosti
Tieto predajné a dodacie podmienky sú platné od 01.06.2013.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) TimeWaver Home GmbH pre získanie TimeWaver systému

§ 1 Rozsah platnosti, VOP
1.1 Tieto VOP platia pre nasledujúce prístroje s hardvérom a softvérom: TimeWaver Basis, TimeWaver Med, TimeWaver BIZ, RealTimeWaver, TimeWaver Mobile, TimeWaver Frequency, Time Waver Cardio, TimeWaver Pulse, TimeWaver Vascular, Dongle pre PWA merania.
1.2 Softvérová licencia pre TimeWaver Mobile neplatí nezávisle od licencie TimeWaver Basis alebo TimeWaver Med systému. Obidve licencie môžu byť predané len spolu. Ak sú odpredané samostatne, prepadá softvérová licencie pre TimeWaver-Mobile.
1.3 Pre spotrebiteľov platia dodatočne VOP pre spotrebiteľov.
1.4 Pre podnikateľov platia dodatočne Predajné a dodacie podmienky.

§ 2 Predmet zmluvy
2.1 (Systém) Zákazník nadobúda v dodacom liste obsiahnuté prístroje so systémovým softvérom, tam opísané užívateľské programy a príslušnú systémovú dokumentáciu v nemeckom jazyku (pre všetky systémové komponenty) v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Dodací list je súčasťou zmluvy.
2.2 (Prevod, poskytnutie užívacieho práva) Hardvér je prevedený. Na systémový a užívateľský softvér je zákazníkovi uznané nevýlučné, časovo neobmedzené užívacie právo. Pri prevedení hardvéru na tretiu osobu je užívateľské právo spojené s právom na hardvér. Zákazník je povinný informovať tretiu stranu o preukázaní prevodu práva (so sériovým číslom, údajmi nadobúdateľa) spoločnosti TimeWaver a byť v tomto procese nápomocný. V tomto prípade musí zákazník zároveň po prevode tretej osoby zmyzať u seba všetky fyzické kópie programu.
2.3 (Aktualizácie softvéru a databáz) Predajca sa zaručuje dodávať zákazníkovi po dobu 3 rokov od uzavretia zmluvy bezplatné aktualizácie na ním nadobudnutý softvér, pokiaľ sa aktualizácie vzťahujú na ďalší vývoj príslušného rozsahu dodania. Pri značnom rozšírení rozsahu dodania môže predajca účtovať aktualizačný poplatok podľa bežných trhových podmienok. Predajca sa zaručuje poskytovať zákazníkovi po dobu 3 rokov od uzavretia zmluvy bezplatné aktualizácie na všetky databázy, ktoré v čase ich aktualizácie patria k štandardnému rozsahu dodania TimeWaver systému. Na databázy, ktoré predajca ponúka ako samostatné užívateľské systému, sa táto záruka nevzťahuje. Po uplynutí aktualizačnej lehoty uvedenej v odseku 1 a 2 ponúka predajca svojim zákazníkom zmluvu o údržbe za podmienok uvedených v cenníku.
2.4 (Rozsah zákazníckych práv) Zrušenie zmluvy odstúpením od zmluvy zahŕňa celú zmluvu aj vtedy, keď sa nedostatky alebo porušenie povinností predajcu týkajú len jedného systémového komponentu, avšak celkové využitie systému sa tým stane obmedzené alebo nemožné.
2.5 (Údržba, starostlivosť) Služby predajcu týkajúce sa údržby hardvéru a/alebo softvéru sú zmluvne definované v samostatnej zmluve o údržbe. V prípade zrušenia tejto systémovej zmluvy podľa § 2.4, odpadá tým obchodný základ pre vetu 1 podľa § 2.5 alebo pre zmluvu uzavretú podľa § 2.3 veta 5.

§ 3 Dodanie, prepravné náklady, oneskorenie predajcu
3.1 (Prepravné náklady) Zákazník preberá na seba prepravné náklady od sídla predajcu.
3.2 (Termín dodania) V dodacom liste sa zmluvnými stranami určí termín dodania.
3.3 (Práva zákazníka pri omeškaní) Po uplynutí času omeškania predajcu uvedeného v dodacom liste je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy v rozsahu prístrojov a programov, s ktorými je predajca v omeškaní. Zákazník je v takomto prípade oprávnený, ale nie povinný, zrušiť podľa § 2.4 celú zmluvu. Nároky na odškodnenie zákazníka ostávajú nedotknuté.
3.4 (Oznámenie dodania) Dodanie musí byť zákazníkovi oznámené minimálne sedem dní vopred a je vykonávané, ak nie je dohodnuté inak, na náklady predajcu.

§ 4 Rozsah užívateľského oprávnenia
4.1 (Užívanie systému) Zákazník je oprávnený na nevýlučné užívanie jemu prenechanému systémového a užívateľskému softvéru na systéme bližšie opísanom v dodacom liste a na užívanie príslušnej programovej / užívateľskej dokumentácie.
4.2 (Právo na rozmnožovanie) Kopírovanie prenechaných programov v strojovo čítateľnej alebo tlačenej forme je prípustné len v rozsahu použitia programu podľa určenia. Patrí tu predovšetkým nahrávanie z originálneho nosiča dát, inštalovanie na pevný disk, nahrávanie do hlavnej(/pracovnej) pamäte a do medzipamäte, pokiaľ je to technicky podmienené s užívaním. Za účelom zálohovania údajov nesmie byť zhotovovaná žiadna kópia na iných nosičoch dát.
4.3 (Viacnásobné užívanie) Súčasné užívanie softvéru a jeho programov na inom alebo na iných počítačoch a/alebo v sieti je povolené len s predošlým súhlasom predajcu.
4.4 (Právo na modifikovanie) Zákazník je oprávnený modifikovať programový kód výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné na odstránenie chýb. Zákazník nesie všetky náklady spojené s takýmito modifikačnými opatreniami. Počas trvania záručnej lehoty musí zákazník vykonanie modifikačných opatrení konzultovať s predajcom, aby mu tak poskytol možnosť vykonať opatrenia na odstránenie nedostatku.
4.5 (Dekompilácia) Dekompilovanie programu je prípustné len vtedy, ak predajca napriek vyzvaniu neposkytol informácie nevyhnutné na vytvorenie interoperability.

§ 5 Ručenie mimo údržbových povinností
Ak na seba predajca prevezme aj údržbovú povinnosť, sú počas plynutia záručnej lehoty spoplatnené len tie opatrenia na odstránenie chýb, ktoré nie sú zahrnuté v záruke.

§ 6 Kúpna cena
6.1 (Určenie ceny, platobné modality) Kúpna cena je zmluvnými stranami určená v dodacom liste jej výškou a platobnými modalitami, ako sú splatnosť.
6.2 (Vedľajšie služby) Pokiaľ nie je v dodacom liste uvedené inak, sú v kúpnej cene podľa § 6.1 zahrnuté aj všetky dohodnuté vedľajšie služby.
6.3 (Užívacie právo) Zákazník nie je až do úplného uhradenia kúpnej ceny oprávnený preniesť jemu udelené užívacie právo softvéru na tretiu osobu. Zákazníkom zhotovené kópie programu nesmú byť ďalej postúpené.

§ 7 Ochranné práva tretích strán
7.1 (Oslobodenie) Predajca oslobodzuje zákazníka od všetkých nárokov tretích strán voči zákazníkovi vyplývajúce z porušenie ich ochranných práv na hardvér, príslušnom systémovom softvéri a užívateľskom softvéri.
7.2 (Modifikačné opatrenia) Predajca je oprávnený a zaviazaný vykonať u zákazníka na vlastné náklady nevyhnutné modifikácie na základe podozrenia tretích strán na porušenie ich ochranných práv. Zákazník nám za týmto účelom umožní prístup k jeho počítaču.

§ 8 Zaučenie a školenie o obsluhe systému pre systémy TimeWaver Med, BIZ alebo Basis.
8.1 (Zaučenie a školenie) Kupujúci TimeWaver Med, TimeWaver BIZ alebo TimeWaver Basis systému získava jednodňové osobné zaučenie a školenie. Presný termín je uvedenú buď v dodacom liste alebo neskôr dohodnutý.
8.2 (Hotline) Kupujúci TimeWaver systému získa okrem toho 12 hodín zdarma na účely telefonickej zákazníckej linky v priebehu prvého roku od spustenia jeho licencie. Ďalšie hodiny podpory zákazníka sú spoplatnené (pozri cenník). Od druhého roka platia ustanovenia samostatnej zmluvy o údržbe.

§ 9 Doba platnosti
Tieto VOP na získanie TimeWaver systému platia od 25.07.2016

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) TimeWaver Home GmbH pre získanie TimeWaver modulu

§ 1 Rozsah platnosti, VOP
1.1 Tieto VOP platia pre všetky moduly (softvér).
1.2 Pre spotrebiteľov platia dodatočne VOP pre spotrebiteľov.
1.3 Pre podnikateľov platia dodatočne Predajné a dodacie podmienky.

§ 2 Predmet zmluvy
2.1 (Užívacie právo) Predajca prenáša na zákazníka ďalej neprenosné a nevýlučné právo využívať na neurčitý čas po celú dobu trvania jeho hospodárskej činnosti v dodacom liste uvedené moduly vrátane prípadných dodatočných programov a príslušného materiálu.

§ 3 Dodanie, prepravné náklady, oneskorenie predajcu
3.1 (Dodanie) Predajca dodá zákazníkovi kópiu modulu v jednom exemplári v strojovo čitateľnom formáte.
3.2 (Užívateľská dokumentácia) Predajca dodá k modulu prislúchajúci dokumentačný materiál.
3.3 (Transportné náklady) Tieto náklady sa nezarátavajú. Zákazník získa predmet kúpy elektronickým sprístupnením.
3.4 (Aktualizácie softvéru) Predajca sa zaručuje dodávať zákazníkovi po dobu 3 rokov od uzavretia zmluvy bezplatné aktualizácie na ním nadobudnutý modul, pokiaľ sa aktualizácie vzťahujú na ďalší vývoj príslušného rozsahu dodania. Pri značnom rozšírení rozsahu dodania môže predajca účtovať aktualizačný poplatok podľa bežných trhových podmienok. Po uplynutí aktualizačnej lehoty uvedenej vo vete 1 ponúka predajca svojim zákazníkom zmluvu o aktualizácii za podmienok uvedených v cenníku. Zákazník môže odmietnuť svoj nárok na takéto programy, ak by to pre neho predstavovalo akúkoľvek formu znevýhodnenia.

§ 4 Rozsah užívateľského oprávnenia
4.1 (Užívanie systému) Zákazník je oprávnený na nevýlučné užívanie jemu prenechanému systémového a užívateľskému softvéru na systéme bližšie opísanom v dodacom liste a na užívanie príslušnej programovej / užívateľskej dokumentácie.
4.2 (Právo na rozmnožovanie) Kopírovanie prenechaných programov v strojovo čítateľnej alebo tlačenej forme je prípustné len v rozsahu použitia programu podľa určenia. Patrí tu predovšetkým nahrávanie z originálneho nosiča dát, inštalovanie na pevný disk, nahrávanie do hlavnej(/pracovnej) pamäte a do medzipamäte, pokiaľ je to technicky podmienené s užívaním. Za účelom zálohovania údajov nesmie byť zhotovovaná žiadna kópia na iných nosičoch dát.
4.3 (Viacnásobné užívanie) Súčasné užívanie softvéru a jeho programov na inom alebo na iných počítačoch a/alebo v sieti je povolené len s predošlým súhlasom predajcu.
4.4 (Právo na modifikovanie) Zákazník je oprávnený modifikovať programový kód výlučne vtedy, ak je to nevyhnutné na odstránenie chýb. Zákazník nesie všetky náklady spojené s takýmito modifikačnými opatreniami. Počas trvania záručnej lehoty musí zákazník vykonanie modifikačných opatrení konzultovať s predajcom, aby mu tak poskytol možnosť vykonať opatrenia na odstránenie nedostatku.
4.5 (Dekompilácia) Dekompilovanie programu je prípustné len vtedy, ak predajca napriek vyzvaniu neposkytol informácie nevyhnutné na vytvorenie interoperability.

§ 5 Ručenie
Predajca na seba nepreberá ručenie za to, že poskytovaný softvér zodpovedá špeciálnym požiadavkám klienta, iba ak je zákazník spotrebiteľ. Rovnaké platí pre také chybné stavy, ktoré sú spôsobené hardvérom alebo softvérom tretích strán alebo iným vplyvom tretej strany, ako sú škody spôsobené importovaním škodlivých programov (napr. vírusov).

§ 6 Vlastníctvo a ochranné práva softvéru
6.1 (Vlastníctvo softvéru) Zákazníkovi prenechaný softvér zostáva vrátane celej dokumentácie vo vlastníctve predajcu.
6.2 (Práva na softvér) Predajca zostáva vlastníkom všetkých práv na zákazníkovi prenechanom module vrátane príslušného materiálu, aj keď ho zákazník zmení alebo prepojí so svojimi vlastnými programami alebo programami tretích strán. Pri takýchto zmenách alebo prepojeniach, ako aj pri vytváraní kópií musí zákazník uvádzať príslušnú poznámku o vlastníckych právach.
6.3 (Prenesenie práv) Zákazník je oprávnený preniesť modul, ktorý je predmetom zmluvy, na tretiu osobu, ak zákazník zároveň vymaže všetky kópie vytvorené zo zmluvne definovaného softvéru. Zákazník je oprávnený preniesť na tretiu stranu z webovej stránky predajcu stiahnuté aktualizácie alebo nové verzie zmluvne zadefinovaného softvéru jedine so súhlasom predajcu a až po zmluvne stanovenom čase.

§ 7 Užívateľský poplatok / Licenčný poplatok
Zákazník je povinný uhradiť jednorazový licenčný poplatok.

§ 8 Povinnosti klienta
8.1 Zákazník nesmie prenechaný modul a príslušné dokumentačné podklady poskytnúť v celku, ani čiastočne, tretím stranám.
8.2 Zákazník nesmie nijakým spôsobom meniť označenia, informácie o autorských právach a údaje o vlastníctve predajcu na module a prislúchajúcich dokumentačných podkladoch.

GVšeobecné obchodné podmienky TimeWaver Home GmbH pre spotrebiteľov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) obsahujú zároveň zákonné informácie k Vašim právam podľa predpisov o zmluvách uzavretých na diaľku a zmluvách v elektronickom obchodnom styku.

§ 1 Rozsah platnosti Pre všetky dodania TimeWaver Home GmbH zákazníkovi (§ 13 BGB) platia tieto všeobecné obchodné podmienky. V prípade, že produkty nadobúdate ako podnikateľ a nie pre súkromné účely (napr. ako lekár alebo liečiteľ), tieto obchodné podmienky pre Vás neplatia. Pre služby (predovšetkým školenia a semináre) platia samostatné obchodné podmienky.

§ 2 Zmluvní partneri
Zmluva je uzavretá s TimeWaver Home GmbH. V prípade otázok, reklamácií a dotazov nás kontaktujte v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 16:00 na telefónnom čísle 03391-4002211 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

§ 3 Vedľajšie dojednania
Ústne dohody neboli uzavreté.

§ 4 Ceny a poštovné
4.1 Ceny uvedené v cenníku zahŕňajú zákonom stanovené daňové a iné cenové položky.
4.2 Dodatočne k uvedeným cenám prirátavame náklady na poštovné.
4.3 Pri prvej objednávke akceptujeme výlučne tieto spôsoby platby: zálohová platba, PayPal a dobierka. Od druhej objednávky akceptujeme aj platbu na faktúru.
4.4 V prípade zálohovej platby doručujeme tovar po pripísaní platby. Zákazníkom, ktorí vykonávajú objednávku cez online obchod, poskytujeme pri objednávke a potvrdení objednávky naše bankové spojenie.

§ 5 Dodanie
5.1 Dodanie sa vykonáva výlučne na adresu v rámci Nemecka. V prípade žiadosti o zaslanie mimo Nemecka nás prosím kontaktujte.
5.2 Údaje o dodacej lehote sú uvádzané ako predpokladané termíny dodania.
5.3 V prípade, že objednaný produkt nebude načas pripravený na odoslanie, pretože sme neboli našim dodávateľom dostatočne rýchlo zásobený produktom, budeme vás bezodkladne informovať. V takomto prípade máte možnosť slobodne sa rozhodnúť pre predĺženie čakacej lehoty alebo na stornovanie objednávky. Ďalšie zákonné nároky objednávateľa zostávajú týmto nedotknuté. V prípade stornovania budú v prípade potreby už poskytnuté protislužby bezodkladne vrátené.
5.4 V prípade, že schopnosť doručiť predmet objednávky ovplyvní štrajk, vyššia moc alebo iná udalosť (na ktorú nemáme vplyv), posunie sa primeraným spôsobom aj termín doručenia. Zmluvné povinnosti zostanú vo zvyšných bodoch nedotknuté.

§ 6 Oznamovacia povinnosť klienta
Očividné nedostatky musia byť oznámené najneskôr v priebehu dvoch týždňov po prebratí, v opačnom prípade dôjde k zániku dohodnutých, resp. zákonom stanovených záručných práv. Na dodržanie termínu oznámenia postačuje včasné odoslanie oznámenia nedostatku.

§ 7 Vyúčtovanie a zádržné právo
7.1 Právo na vyúčtovanie Vám prislúcha jedine vtedy, ak boli Vaše protinároky právne potvrdené alebo ak boli nami uznané písomnou formou.
7.2 Zádržné právo si môžete uplatniť jedine vtedy, ak nároky vychádzajú z toho istého zmluvného vzťahu.

§ 8 Výhrada vlastníckeho práva
Až do momentu celkovej úhrady zostáva tovar v našom vlastníctve.

§ 9 Náklady na vratnú zásielku
Ak Vám prislúcha zákonné právo na storno podľa §§ 312g, 355 BGB, budete o tom zvlášť upovedomený a dodatočne platí nasledovné nariadenie: Náklady na storno nesiete vy, pokiaľ dodaný tovar zodpovedá objednanému. Ak Vám neprislúcha právo na storno podľa §§ 312g, 355 BGB, nemôžete dodaný tovar, ktorý zodpovedá objednanému, vrátiť späť alebo zameniť.

§ 10 Záruka, ručenie
10.1 Platné je zákonné ručenie so záručnou dobou 2 roky (§ 438 Abs.2 BGB).
10.2 Vylučujeme naše ručenie za ľahko nedbanlivé porušenie povinností, pokiaľ sa netýka škôd z poškodenia života, tela alebo zdravia alebo sa netýkajú záruk alebo nárokov podľa zákona o ručení za produkty. Nedotknuté zostáva ručenie za porušenie povinností, ktorých naplnenie predpokladá riadne naplnenie zmluvných podmienok, a na ktorých dodržanie sa zákazník zvyčajne môže spoľahnúť. Rovnaké platí pre porušenie povinností našich zástupcov.
10.3 Rozsiahlejšie ručenie je bez zohľadnenia právnej podstaty požadovaného nároku vylúčené; platí to predovšetkým pre trestné nároky alebo nároky na náhradu nadmerných nákladov namiesto zmluvnej povinnosti.

§ 11 upovedomenie podľa § 36 VSBG a podľa čl. 14 nariadenia Nr. 524/2013
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa mimosúdnom vysporiadaní sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou organizáciou. Pre mimosúdne urovnanie spotrebiteľských sporov zriadila Európska únia "Online platformu", na ktorú sa môžete obrátiť. Platformu nájdete na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Naša emailová adresa znie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

§ 12 Doba platnosti
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.04.2017.

Nasledujúce storno podmienky platia len pre spotrebiteľov:

Spotrebiteľom prináleží právo na storno, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára obchod za účelom, ktorý nesúvisí s jej hospodárskou činnosťou:


Storno podmienky pre dodanie tovaru Právo na storno
Túto zmluvu máte právo stornovať v priebehu 14 dní a to bez udania dôvodu. Lehota na storno začína plynúť dňom, kedy ste vy alebo Vami poverená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar do vlastníctva. Na uplatnenie Vášho práva na storno, musíte nám na:

TimeWaver Home GmbH
Schloss Kränzlin
Darritzer Straße 6
Kränzlin 16818
Germany
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. +49 3391 40022-11
Fax . +49 3391 40022-99

formou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou odoslaný list, telefax alebo e-mail) informovať o Vašom rozhodnutí stornovať túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár, avšak nie je to predpísané. Pre zachovanie práva na storno postačuje, aby ste informáciu o vykonaní práva na storno odoslali pred vypršaním lehoty na storno.

Následky storna
V prípade, že túto zmluvu stornujete, musíme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dodacích nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že ste si zvolili inú formu dodania, ako nami ponúkanú najlacnejšiu štandardnú zásielku), bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnástich dní od dňa nášho prebratia Vášho oznámenia o stornovaní tejto zmluvy. Za účelom tejto spätnej platby použijeme rovnaký spôsob úhrady, aký ste Vy použili pri pôvodnej transakcii, výnimka môže vyplývať z našej vzájomnej dohody; v žiadnom prípade Vám kvôli spätnej platbe nevzniknú žiadne dodatočné náklady.
Spätnú platbu môžeme odložiť do okamihu, kedy získame späť náš tovar, alebo dovtedy, kým nám neposkytnete dôkaz o tom, že ste nám tovar zaslali naspäť, a to podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr. Tovar nám však musíte zaslať späť alebo odovzdať v každom prípade najneskôr do 14 dní od dňa, kedy ste nás informovali o stornovaní zmluvy. Lehota je dodržaná, keď ste tovar odoslali pred vypršaním lehoty 14 dní. Nesiete priame náklady na spätné zaslanie tovaru.

Prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte vyrovnať len vtedy, ak je táto strata hodnoty po kontrole stavu, vlastností a funkčnosti tovaru preukázateľne spojená s Vami.

Koniec poučenia o storno podmienkach


Storno podmienky pre poskytnutie služieb

Právo na storno
Túto zmluvu máte právo stornovať v priebehu 14 dní a to bez udania dôvodu. Lehota pre storno je štrnásť dní od dňa uzavretia zmluvy. Na uplatnenie Vášho práva na storno, musíte nám na: TimeWaver Home GmbH
Schloss Kränzlin
Darritzer Straße 6
Kränzlin 16818
Germany
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. +49 3391 40022-11
Fax . +49 3391 40022-99

formou jednoznačného prehlásenia (napr. poštou odoslaný list, telefax alebo e-mail) informovať o Vašom rozhodnutí stornovať túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár, avšak nie je to predpísané. Pre zachovanie práva na storno postačuje, aby ste informáciu o vykonaní práva na storno odoslali pred vypršaním lehoty na storno

Následky storna V prípade, že túto zmluvu stornujete, musíme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane dodacích nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že ste si zvolili inú formu dodania, ako nami ponúkanú najlacnejšiu štandardnú zásielku), bezodkladne a najneskôr v priebehu štrnástich dní od dňa nášho prebratia Vášho oznámenia o stornovaní tejto zmluvy. Za účelom tejto spätnej platby použijeme rovnaký spôsob úhrady, aký ste Vy použili pri pôvodnej transakcii, výnimka môže vyplývať z našej vzájomnej dohody; v žiadnom prípade Vám kvôli spätnej platbe nevzniknú žiadne dodatočné náklady.

V prípade, že ste požadovali poskytovanie služieb už počas storno lehoty, musíte nám zaplatiť primeranú čiastku, ktorá zodpovedá podielu poskytnutých služieb do okamihu, kedy ste nás upovedomili o aplikovaní práva na storno, týkajúceho sa tejto zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom zmluvne predpokladaných poskytnutých služieb.

Koniec poučenia o storno podmienkach

 
  

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline