Vedecké pozadie

Referencia k farebnému kódovaniu.

  • Psychológia
  • Fyzika
  • Biológia
1896 Sigmund Freud prvýkrát spomína termín psychoanalýza. Intenzívne sa zaoberá skúmaním ľudského psyché.siegmund freud
1896Antoine-Henri Becquerel objavil náhodou rádioaktivitu. Svoj objav nazval "uránové žiarenie". O rok neskôr začína Marie Curie, ako doktorandka u Becquerela, experimentovať s uránovým žiarením. Objaví ďalšie rádioaktívne látky. Rádioaktívny rozpad však nie je vypočítateľný, resp. neriadi sa kauzálnym, ale akauzálnym procesom. Museli byť vyvinuté úplne nové explanačné modely. Wolfgang Pauli sformuluje k tomuto v roku 1930 hypotézu neutrína.
1900 Max Planck prezentuje svoj vzorec pre výpočet žiarenia a položí tak základný kameň pre modernú kvantovú fyziku. Inšpiruje ho práca vtedy ešte neznámeho Alberta Einsteina.
1900 – 1945Revolučné poznatky z kvantovej fyziky postulujú novú paradigmu, ktorá predstavuje základ prírodných vied: realita nie je na svojej najhlbšej úrovni matériou, ale informáciou.
od 1905Albert Einstein rozširuje Planckov model. Vysvetľuje fotoelektrický efekt a získa za to Nobelovú cenu - hodina zrodu kvantovej fyziky. Fyzika musí zahodiť pevne zakotvený princíp kauzality. Einstein a mnohí ďalší uznávaní fyzici tej doby pracujú na matematickom zákone, ktorý by spojil 4 základné sily fyziky. Tento "univerzálny vzorec" sa nepodarilo sformulovať.
1906 – 1923Freud a jeho kolega C. G. Jung sa spoznali. V priebehu nasledujúcich rokoch prebieha intenzívna odborná debata.
Sigmund Freud rozlišuje medzi "vedomím" a väčším a vplyvnejším "nevedomím". Vyvinie štrukturálny model psyché človeka. C. G. Jung vyvinie svoj model kolektívneho nevedomia a učenie o archetypoch a otvorí tak psychológiu metafyzickým aspektom.
c g jung
1912Alexander Gurwitsch zverejňuje v roku 1912 svoju teóriu morfického poľa a v roku 1923 objavuje fotoemisiu u buniek cibule.
Biofyzik Prof. Dr. Fritz A. Popp dokáže neskôr experimentálne výskyt tejto emisie aj u človeka a na základe toho vytvorí vlastnú variantu biofotoniky.
1924 – 1931Werner Heisenberg zadefinuje teoretickú kvantovú mechaniku a poskytne tak rozhodujúci impulz pre budúcu jadrovú fyziku.
Éra rozkvetu kvantovej fyziky. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Carl Friedrich von Weizsäcker a mnohí ďalší známi fyzici sú v permanentnej vedeckej dišpute.
1925Nositeľ Nobelovej ceny Wolfgang Pauli zavedie štvrté kvantové číslo na opis elektrónov v atóme a vysvetlí tým stabilitu elementov.
1930Wolfgang Pauli vyvinie hypotézu neurína, explanačný model, ktorý vysvetľuje rádioaktívny rozpad zavedením novej elementárnej častice.
1931Carl Friedrich von Weizsäcker pracuje na filozofických aspektoch kvantovej teórie. carl friedrich weizsaecker
1932Wolfgang Pauli and C.G. Jung sa stretnú po prvý raz. Je to začiatok silného priateľstva a výmeny názorov po nasledujúce dlhé roky. Spoločne vyvinú princíp synchronicity. Princíp popisuje, že súčasné alebo časovo blízke udalosti, ktoré nie sú kauzálne prepojené, ale ktoré pôsobia, ako keby boli, sú navzájom prepojené zmyslom. C. G. Jungovi sa podarí v nasledujúcich rokoch empiricky dokázať, že jestvuje nielen subjektívne nevedomie, ale aj objektívne kolektívne nevedomie, ktoré navzájom spája celé ľudstvo.
1938Otto Hahn objaví štiepenie jadra. Spočiatku sa táto snaha sústredí na mierumilovné využitie jadrovej energie.
1943Niels Bohr a Erwin Schrödingerako spoluzakladatelia kvantovej fyziky a neskorší nositelia Nobelovej ceny postulujú, že kvantové procesy predstavujú rozhranie medzi matériou a vedomím.
1945Koniec vojny v Európe. Zhodenie atómovej bomby na Hirošimu a Nagasaki predstavujú zlom v dejinách ľudstva. Táto udalosť bola v konečnom dôsledku možná práve kvôli kvantovej fyzike. Zároveň je tento okamih zlomom pre vedu a výskum v tejto oblasti.
1952Wolfgang Pauli and C.G. Jung zverejnia spoločne knihu „Naturerklärung und Psyche“, v ktorej konkretizujú princíp synchronicity.
1961Professor G. Jahn zakladá na Princetonskej univerzite Princeton Engineering Anomalies Research Lab (PEAR) a výskum sústredí mimo etablované vedecké oblasti výskumu.
Desaťročia pracuje na mentálnej ovplyvniteľnosti fyzikálnych náhodných procesov a procesov šumu.
Professor G. Jahn
1969Autonómne pracujúci fyzik Burkhard Heim (žiak Wernera Heisenberga na Max-Planck-Institut) vyvinul na základe Einsteinových prác ako prvý jednotnú teóriu polí a zadefinoval tak fyzikálne informačné pole. V jeho konečnej formulácii sa model Burkharda Heima skladá z 12 dimenzií a vysvetľuje tak univerzum. Model rozlišuje medzi fyzikálnou skutočnosťou a skutočnosťou vedomia. 12 Dimensionen Heim Burkhart
1981Anglický biológ Rupert Sheldrake postuluje jestvovanie morfogenetických polí (téza: tieto ovplyvňujú formovanie v prírode, ako aj samotné prírodné zákony).
198418-ročný Marcus Schmieke začína svoje štúdium fyziky a filozofie v Hannoveri a pokračuje v ňom ďalej na univerzite v Heidelbergu. Už tu sa začína venovať interakcii medzi matériou a duchom.
1989Marcus Schmieke začína svoj 4-ročný pobyt v rozličných indických kláštoroch. Venuje sa tu o.i. štúdiu védskej filozofie a astrológie. Syntéza prírodných vied a filozofie sa stane jeho životným lajtmotívom.
1994Vedecká práca na syntéze prírodných vied a filozofie. Zároveň pokračuje v prácach veľkých a uznávaných vedcov po roku 1945. Prekonanie bariéry medzi fyzikou a psychológiou, resp. medzi duchom a matériou je hlavnou témou jeho práce.
1995Naturwissenschaft BewusstseinKnižný projekt „Naturwissenschaft und Bewusstsein: Das letzte Geheimnis". Schmiekeho prvé veľké premostenie medzi fyzikou a filozofiou."
1997Das LebensfeldKnižný projekt „Das Lebensfeld“.
1998Marcus Schmieke stretáva Burharda Heima a nastáva intenzívna dišputa. 12-rozmerný model Burkharda Heima predstavuje pre Marcusa Schmiekeho vedecký základ pre analýzu informačného poľa a je súčasne teoretickým fundamentom pre vývoj TimeWaver systémov.
2002–2007Paralelné intenzívne výskumné práce v interdisciplinárnych tímoch. Integrovanie výskumných prác profesora Roberta G. Jahna s prácou ruského vedca Nikolaia Kozyreva znamenalo konečne prielom vo výskume. Čas získava kľúčovú rolu v komunikácii medzi matériou a informačným poľom. Integrovaním dvoch kozyrevových zrkadiel sa stáva technológia TimeWaver použiteľná. Akauzálny fyzikálny efekt prebiehajúci pri rádioaktívnom rozpade sa použije aj v systémoch TimeWaver. K dispozícii je tak TimeWaver hardvér a softvér, ktorý spája ľudí s informačným poľom.
2007Založenie firmy TimeWaver v Berlíne. Vývoj a produkcia prvých TimeWaver systémov v Nemecku. Zavedenie prvých TimeWaver systémov (TimeWaver Med) v oblasti komplementárnej medicíny. Priame trvalé úspechy inšpirujú ďalší výskum a vývoj produktov. timewaver med
2009Založenie IACR (Inštitút pre výskum aplikovaného vedomia) v Berlíne. Venuje sa výskumu interakcie medzi matériou a vedomím. V roku 2012 začína „Single Electron Mind Switch Experiment“. timewaver home
2010Presťahovanie firmy TimeWaver do zámku Kränzlin. Vývoj TimeWaver Cardio systému pre vyhodnocovanie HRV.
2011TimeWaver úspešne vyvíja ďalšie systémy pre oblasť podnikania a súkromnú sféru. Systémy sú distribuované medzinárodne a ich užívatelia sú celosvetovo profesionálne školení. Uznávaný homeopat a alternatívny liečiteľ Nuno Nina sa dostáva do vývojového tímu TimeWaver. Výsledkom spoločného úsilia je systém TimeWaver Frequency. Vzniká tak ďalší míľnik: Frekvenčná terapia riadená informačným poľom.
2012120 kolegov celosvetovo a užívateľská komunita TimeWaver s viac ako 3000 členmi. Rozšírenie výrobných kapacít v Nemecku.
2013Vyvinutie TimeWaver Home pre použitie technológie TimeWaver aj v domácnosti. timewaver home
2014TimeWaver BIZ. Informačná technológia sa profesionálne uplatňuje aj v podnikateľskej oblasti. Začiatok vývoja prvej terapeutickej nositeľnej elektroniky kompatibilnej so smartfónom s napojením na virtuálnu kliniku.
TimeWaver Sport. V rovnakom roku vývoj TimeWaver systému pre šport a fitness.
Na trh je uvedený ReguScope, založený na výskume Prof. Dr. Fritza Alberta Poppa. Doplnok k TimeWaver technológii. Fritz Albert Popp timewaver reguscope
2015TimeWaver LevelWave Modul je po dlhoročnom vývoji krátko pred dokončením s rozšírením až na 65 miliárd informačných jednotiek. Súčasne je verejnosti predstavený RealTimeWaver, ktorý umožňuje sprevádzať procesy v reálnom čase.
LinksRechts

Históra: TimeWaver

Koncom 19. storočia sa medzi najlepšími vedcami z oblasti fyziky, psychológie a biológie tej doby rozvinula nezvyčajná dynamika. Mnohí budúci nositelia Nobelovej ceny venovali svoj výskum oblasti kvantovej fyziky a ľudskej psychiky. V neposlednej rade dospela kvantová fyzika v tomto čase k novým, prelomovým poznatkom.

Neskorší nositelia Nobelovej ceny Niels Bohr a Erwin Schrödinger boli už dávno presvedčení o tom, že kvantové procesy tvoria rozhranie medzi matériou a vedomím. Poznatky a teórie z minulých storočí boli na základe toho zrevidované a postulovaná bola nová paradigma, ktorá dnes predstavuje základ prírodných vied: Realita nie je na svojej najhlbšej úrovni matériou, ale informáciou. Odstraňovanie bariéry medzi matériou a psyché začalo v tomto čase.

Po 2. svetovej vojne a zhodení atómovej bomby, ktorý je možné vnímať ako priamy následok kvantovej fyziky, skončil vedecký záujem o metafyzické implikácie kvantovej fyziky, ako aj o filozofickú dišputu o jednote matérie a psyché. Enormné duchovno-vedecké úsilie a vývoj predošlých štyroch desaťročí sa v tomto okamihu náhle ukončil.

V nasledujúcich desaťročiach sa etablovaná vedecká obec koncentrovala v prvom rade na technologický vývoj a hospodárske aspekty. Kvantová fyzika, kvantová filozofia alebo skúmanie vedomia sa z tohto dôvodu stali po roku 1945 okrajovou témou pre vedecký výskum. Napriek tomu pracovali angažovaní vedci na prehlbovaní poznatkov, ktoré by mohli byť v konečnom dôsledku pre ľudstvo smerodajné. Interakcia medzi matériou a psyché boli hlavnou témou mnohých týchto výskumov. Rovnakou témou sa už od osemdesiatych rokov minulého storočia zaoberá aj Marcus Schmieke.

A bol to práve 12-rozmerný model sveta podľa fyzika Burkharda Heima, ktorý mu poskytol rozhodujúci impulz pre vývoj technológie informačného poľa. Zohľadnením výskumných prác a poznatkov z rôznych disciplín a po dlhoročnej vlastnej výskumnej činnosti sa Marcusovi Schmiecke podarilo v roku 2007 vyvinúť systém, ktorý posunul technológiu informačného poľa do roviny praktického využitia, vďaka čomu je možné komunikovať s informačným poľom.

Bola to chvíľa, kedy sa zrodil TimeWaver - vstup do novej éry, ktorá sprístupňuje ľuďom dlho zabudnuté poznanie prakticky využiteľným spôsobom. V systémoch TimeWaver sa praktickým spôsobom využíva a používa interakcia medzi matériou a psyché.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline