Lorem

Impressum

Kontaktujte nás

Firma: TimeWaver Home GmbH
Geschäftsführer: Babak Jafarian

Anschrift: TimeWaver Home GmbH
Schloss Kränzlin, Darritzer Straße 6
16818 Kränzlin
Germany

Telefón: +49 3391 40022-11
E-Mail: info@timewaver.com

Obchodný register: HRB 8954 NP
Zapísaná na okresnom súde Neuruppin
IČ DPH: DE814561364

Technická podpora
dostupná v čase Po – Pi
08:30 – 16:30 hod.:
Tel.: +49 3391 40022-29,
E-Mail: support@timewaver.com

Vylúčenie zodpovednosti

1. Obsah online ponuky

Autor nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky zo zodpovednosti voči autorovi, ktoré sa týkajú materiálnej alebo nemateriálnej povahy a ktoré boli spôsobené použitím alebo nepoužitím poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií, sú vylúčené, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom zavinení alebo hrubo nedbanlivostnom zavinení na strane autora. Všetky ponuky sa môžu zmeniť a sú nezáväzné. Autor si výslovne vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať časti stránok alebo celú ponuku bez osobitného oznámenia alebo dočasne alebo trvalo ukončiť publikovanie.

2. Referencie a odkazy

V prípade priamych alebo nepriamych odkazov na externé internetové stránky („odkazy”), ktoré ležia mimo oblasti zodpovednosti autora, by povinnosť zodpovednosti nadobudla účinnosť iba v prípade, ak by autor poznal obsah a bolo by technicky možné a primerané, aby zabránil použitiu v prípade nezákonného obsahu. Autor týmto výslovne vyhlasuje, že v čase prepojenia nebol na stránkach, ktoré majú byť prepojené, rozpoznateľný žiadny nezákonný obsah. Autor nemá žiadny vplyv na súčasný a budúci dizajn, obsah alebo autorstvo odkazovaných stránok. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkého obsahu všetkých prepojených stránok, ktoré boli zmenené po nastavení odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy a referencie uvedené v rámci vlastnej internetovej ponuky autora, ako aj na externé záznamy v knihách hostí, diskusných fórach a mailing listoch vytvorených autorom. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah a najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia takýchto informácií je výhradne zodpovedný poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie ten, kto iba odkazuje na príslušné zverejnenie prostredníctvom odkazov.

3. Zákon o autorských právach a ochranných známkach

Autor sa snaží dodržiavať autorské práva grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov použitých vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sám vytvoril, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie. Všetky značky a ochranné známky uvedené v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušných registrovaných vlastníkov. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích strán! Autorské práva na publikované objekty vytvorené samotným autorom zostávajú výlučne autorovi stránok. Akékoľvek kopírovanie alebo použitie takejto grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je povolené bez výslovného súhlasu autora.

4. Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej ponuky, z ktorej bol uvedený odkaz na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu už nezodpovedajú alebo úplne nezodpovedajú platnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu ostávajú svojím obsahom a platnosťou nedotknuté.