Lorem

Informačné pole

Preskúmajte hlbšie súvislosti*

Takzvané informačné pole je pôvodne súčasťou jednotnej teórie poľa, ktorú sformuloval nemecký fyzik Burkhard Heim (študent Wernera Heisenberga) koncom 70. rokov minulého storočia. Heim tak vyriešil úlohu, na ktorej mnohí renomovaní fyzici, ako napríklad Albert Einstein alebo Stephen Hawking, dovtedy zlyhali.

Teória poľa Burkharda Heima je založená na svetonázore, ktorý zahŕňa 12 dimenzií. V modeli Burkharda Heima je informačné pole usporiadané v 7. a 8. dimenzii. Jeho význam ďaleko presahuje fyziku: je to úroveň našej existencie, na ktorej sú uložené všetky odpovede na všetky otázky, naše predurčenie a všetky vedomosti.

Technológia TimeWaver vychádza z teórie, že charakter a funkciu informačného poľa môžu cielene využívať tí, ktorí sú s ním oboznámení. Ide o získanie všetkých informácií o mysli a tele človeka uložených v informačnom poli zeme a vesmíru; pozitívne aj negatívne, silné aj slabé stránky, normálne aj abnormálne.

Marcus Schmieke, zakladateľ a vynálezca TimeWaver, sa niekoľkokrát osobne stretol s Burkhardom Heimom a hovoril s ním o jeho práci. Inšpirovaný týmto stretnutím strávil dlhý čas štúdiom Heimovej výskumnej práce, aby ju ľahšie pochopil a našiel pre ňu možné aplikácie. Výsledkom bol vývoj systému TimeWaver.

Informačné pole v skratke

Vo svojej knihe “Der zweite Weg: Mein Leben im Informationsfeld” poskytol Marcus veľmi jednoduché a ľahko zrozumiteľné vysvetlenie svojho chápania informačného poľa, keď ho jeho vydavateľ požiadal, aby ho vysvetlil spôsobom, ktorému by rozumel jeho poštár:

My ľudia nosíme v sebe dva aspekty: po prvé, telo, t.j. hmotu, a na druhej strane ducha, vedomie. Táto dichotómia je pre každého ortodoxného lekára, pre každého sudcu a pravdepodobne aj pre každého poštára základom jeho svetonázoru.

Ale teraz sú tieto dve veci od seba tak zásadne odlišné, hmotné telo v porovnaní s mysľou a vedomím. Je veľmi ťažké pochopiť, ako môžu tieto dve veci spolupracovať, hoci je to potrebné a v praxi to funguje. Len presne nevieme, ako to robia.

Predpokladám, že spojením medzi hmotou a duchom, medzi telom a vedomím je takzvané informačné pole. Nie je ani fyzické, ani duševné. Je to niečo úplne nové, čo nesie vlastnosti oboch a preto dokáže, rovnako ako tlmočník, prekladať z jazyka tela do jazyka vedomia.

Týmto spôsobom môžu tieto dve časti navzájom komunikovať: myseľ vytvára formy v informačnom poli, ktoré môžu byť realizované v hmote. Naopak, hmotný svet môže ovplyvniť myseľ prostredníctvom informačného poľa.

Pre nás ľudí je to nesmierne dôležité. Ak myseľ a telo už nedokážu spolu komunikovať, čiže už neťahajú za jeden povraz, potom ochorieme. Život znamená, že telo a vedomie, myseľ a hmota tvoria harmonickú jednotu. Smrť nastane, keď sa oddelia.

Široké možnosti použitia

Podľa našich dlhoročných skúseností je úspešnou aplikačnou metódou informačného poľa vo forme systémov TimeWaver, analýza a harmonizácia nerovnováh v informačnom poli v synergickom spojení s použitím frekvencií a mikroprúdov.

Možno zistíte, že vám takéto použitie informačného poľa vnukne užitočné nápady, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení ekonomických otázok, pri rozhodovacích procesoch (´decision support´), pri kontrolných procesoch a dosahovaní jasne definovaných firemných cieľoch.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Analýza a harmonizácia v informačnom poli nie je určená na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Ich cieľom je poskytnúť profesionálnemu používateľovi možnosť čerpať užitočné informácie zo zistení informačného poľa v holistickom kontexte. Každý profesionálny používateľ by mal na základe vlastných skúseností posúdiť, či má aplikácia v jeho praxi zmysel. Pojmy použité v databázach a moduloch nepredstavujú vyhlásenia o ich účinkoch. Informácie zo systému TimeWaver musia byť vždy kriticky spochybnené a v prípade potreby preverené ďalšími postupmi. Systém TimeWaver by mal byť vždy používaný v rámci odbornej praxe, aprobácie alebo kvalifikácie užívateľa a v súlade s návodom na obsluhu a príručkou poskytnutými našou spoločnosťou. Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia TimeWaver vykonal v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.

Free Online
Presentation: