Lorem

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Ochrana údajov v skratke
Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi pri návšteve tejto webovej stránky. Osobné údaje sú akékoľvek údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov uvedenom nižšie v tomto texte.

Zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v impressum tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zhromažďujú automaticky alebo po vašom súhlase pri návšteve webovej stránky našimi informačnými systémami. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky hneď po vstupe na túto webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje s cieľom zabezpečiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Ďalšie údaje môžu byť použité na analýzu vášho používateľského správania.

Aké práva máte v súvislosti so svojimi údajmi?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele vašich uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak ste udelili súhlas so spracovaním údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek do budúcnosti odvolať. Za určitých okolností máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

2. Hosting a siete na sprístupňovanie obsahu (CDN)
Externý hosting

Táto webová stránka je hosťovaná externým poskytovateľom služieb (hostiteľom). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sú uložené na serveroch hostiteľa. To môže zahŕňať IP adresy, žiadosti o kontakt, meta a komunikačné údaje, zmluvné údaje, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky.

Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš hostiteľ spracuje vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie svojich povinností plnenia a bude postupovať podľa našich pokynov týkajúcich sa týchto údajov.

Uzatvorenie zmluvy o spracovaní objednávky

Aby sme zabezpečili spracovanie v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme s naším hostiteľom zmluvu o spracovaní zmluvy.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie
Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Ak používate túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a za akým účelom sa to deje.

Chceli by sme upozorniť, že prenos údajov na internete (napr. pri komunikácii e-mailom) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Zodpovedným orgánom za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

TimeWaver Home GmbH
Darritzerstrasse 6
16818 Kranzlin

Telefón: 03391 40022 11
E-mail: info@timewaver.com

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Zákonom poverená osoba pre ochranu údajov

Pre našu spoločnosť sme vymenovali zodpovednú osobu.

TimeWaver Home GmbH – zodpovedný pre ochranu údajov Falk Hubald
Darritzerstrasse 6
16818 Kranzlin

Telefón: 03391 40022 28
E-mail: datenschutz@timewaver.com

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Zákonnosť spracovania údajov, ktoré prebiehalo do odvolania, zostáva odvolaním nedotknuté.

Právo namietať proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a na priamu reklamu (článok 21 GDPR)

AK JE SPRACOVANIE ÚDAJOV ZALOŽENÉ NA ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETNUŤ SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TOTO PLATÍ AJ PRE PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ SPRACOVANIE, NÁJDETE V TEJTO ZÁSADE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV. AK PODÁTE NÁMIETKU, VAŠE DOTKNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVÁVAŤ, ČO NEPLATÍ, POKIAĽ PREUKÁŽEME PÁDNE BEZPEČNOSTNÉ DÔVODY PRE ICH SPRACOVANIE, KTORÉ PREDCHÁDZAJÚ VAŠIM ZÁUJMOM, PRÁVÁM A SLOBODE NÁMIETKY PODĽA ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA PRIAMU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA TAKÉTO REKLAMNÉ ÚČELY; TOTO SA VZŤAHUJE AJ NA PROFILOVANIE V ROZSAHU SÚVISIACOM S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK PODÁTE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČLÁNKU 21 (2) GDPR).

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte ich obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na žiadne iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane odovzdali údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo pri plnení zmluvy, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len v rozsahu, v akom je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky, používa táto stránka šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu byť prečítané tretími stranami.

Šifrované platobné transakcie na tejto webovej stránke

Ak po uzavretí spoplatnenej zmluvy vznikne povinnosť zaslať nám vaše platobné údaje (napr. číslo účtu na autorizáciu inkasa), sú tieto údaje potrebné na spracovanie platby.

Platobné transakcie bežnými platobnými prostriedkami (Visa/MasterCard, inkaso) sa uskutočňujú výlučne prostredníctvom šifrovaného spojenia SSL alebo TLS. Šifrované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok adresy prehliadača sa zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Pri šifrovanej komunikácii nemôžu byť vaše platobné údaje, ktoré nám prenášate, prečítané tretími stranami.

Informácie, vymazanie a oprava

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok k téme osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v impressum.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v impressum. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

  • Ak spochybníte presnosť vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, zvyčajne potrebujeme čas na to, aby sme to skontrolovali. Po dobu trvania preverenia máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak spracovanie vašich osobných údajov bolo/je nezákonné, môžete namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania.
  • Ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na vykonanie, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto ich vymazania požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
  • Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, je potrebné zvážiť vaše a naše záujmy. Pokiaľ nie je jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, môžu byť tieto údaje – okrem ich uchovávania – použité len s vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Namietanie proti propagačným e-mailom

Týmto namietame proti používaniu kontaktných údajov, zverejnených v rámci povinnosti uviesť ich v impressum, na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade zasielania nevyžiadanej reklamy, ako sú spamové e-maily.

4. Zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke
Cookies

Naša webová stránka používa takzvané „cookies“. Cookies sú malé textové súbory a nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia. Sú uložené na vašom koncovom zariadení buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie) alebo trvalo (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa po vašej návšteve automaticky vymažú. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich sami nevymažete alebo kým ich automaticky neodstráni váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch môžu byť súbory cookie od spoločností tretích strán uložené aj na vašom koncovom zariadení, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookie tretích strán). Tieto nám alebo vám umožňujú využívať určité služby spoločnosti tretej strany (napríklad súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez nich nefungovali (napríklad funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Iné súbory cookie sa používajú na vyhodnotenie správania používateľov alebo na zobrazovanie reklamy.

Cookies, ktoré sú potrebné na realizáciu procesu elektronickej komunikácie (nevyhnutné cookies) alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete (funkčné cookies, napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo na optimalizáciu webovej stránky (napr. cookies na meranie návštevnosti webu). na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pokiaľ nie je určený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní cookies pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak bol vyžiadaný súhlas s ukladaním súborov cookie, príslušné súbory cookie sa ukladajú výlučne na základe tohto súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povolili cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak súbory cookie používajú spoločnosti tretích strán alebo na účely analýzy, budeme vás o tom osobitne informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas.

Súhlas so súborom cookie s Borlabs Cookie

Naša webová stránka používa technológiu súhlasu so súbormi cookie Borlabs Cookie na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie vo vašom prehliadači a na zdokumentovanie tohto v súlade s nariadeniami o ochrane údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (ďalej len Borlabs).

Keď vstúpite na našu webovú stránku, vo vašom prehliadači sa uloží súbor cookie Borlabs, ktorý ukladá súhlas, ktorý ste udelili, alebo odvolanie tohto súhlasu. Tieto údaje sa neposielajú poskytovateľovi súborov cookie Borlabs.

Zhromaždené údaje sa uložia, kým nás nepožiadate o ich vymazanie alebo vymazanie súboru cookie Borlabs sami, alebo kým prestane platiť účel ukladania údajov. Povinné zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti o spracovaní údajov súborom Borlabs Cookie nájdete na
https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/

Technológia súhlasu so súbormi cookie Borlabs sa používa na získanie zákonom požadovaného súhlasu s používaním súborov cookie. Právnym základom je článok 6 odsek 1 odsek 1 písmeno c GDPR.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Toto sú:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje nie sú zlúčené s inými zdrojmi údajov.

Tieto údaje sa zhromažďujú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnej prezentácii a optimalizácii svojej webovej stránky – na tento účel musia byť zaznamenané protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete dopyty prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z dopytového formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, uložíme na účely spracovania dopytu a pre prípad dodatočných otázok. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) ak sa to pýtalo.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, u nás zostanú, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po vybavení vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Požiadavka mailom alebo telefonicky

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo telefonicky, vaša požiadavka vrátane všetkých z toho vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude u nás uložená a spracovaná za účelom vybavenia vašej požiadavky. Bez vášho súhlasu tieto údaje neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo je potrebná na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných otázok (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) ak sa to pýtalo.

Údaje, ktoré ste nám poslali prostredníctvom žiadostí o kontakt, zostanú u nás, kým nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ukladaním alebo pominie účel uchovávania údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné doby uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Registrácia na tejto stránke

Na tejto webovej stránke sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli využívať ďalšie funkcie na stránke. Údaje zadané na tento účel používame iba na účely využitia príslušnej ponuky alebo služby, pre ktorú ste sa zaregistrovali. Povinné informácie požadované pri registrácii musia byť poskytnuté v plnom rozsahu. V opačnom prípade registráciu odmietneme.

Pri dôležitých zmenách, ako je rozsah ponuky alebo technicky nevyhnutné zmeny, Vás touto formou informujeme na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

Údaje zadané pri registrácii sú spracúvané za účelom realizácie užívateľského vzťahu založeného registráciou a v prípade potreby na uzatváranie ďalších zmlúv (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

Údaje zhromaždené pri registrácii budeme uchovávať, pokiaľ budete zaregistrovaní na tejto webovej stránke, a potom budú vymazané. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

5. Analytické nástroje a reklama
Používanie služby Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu webovej analýzy Google Analytics spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov. Na tento účel spoločnosť Google použije informácie získané v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivite webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súbormi cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. V dôsledku toho bude vaša IP adresa spoločnosťou Google vopred skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti.

Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. Pre prenosy údajov do USA existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 (1) písm. f GDPR z oprávneného záujmu o cielený dizajn webovej stránky založený na potrebách. Z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek na to podľa čl. 6 (1) f GDPR založené na spracovaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení softvéru vášho prehliadača; Upozorňujeme však, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom [ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ]. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje medzi zariadeniami, môžete nastaviť súbor cookie na odhlásenie. Opt-out cookies zabraňujú budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Musíte sa odhlásiť vo všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré sa používajú, aby to bolo komplexné. Tu môžete zmeniť nastavenia súborov cookie:

Zmeniť nastavenia súborov cookie

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese

https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo pod https://www.google.de/intl/de/policies/ .

6. Newsletter
Údaje z bulletinu

Ak by ste chceli dostávať informačný bulletin ponúkaný na webových stránkach, potrebujeme od vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním bulletinu. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú alebo sa zhromažďujú len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame výlučne na zasielanie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov uvedených v registračnom formulári bulletinu sa uskutočňuje výlučne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Svoj súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy a ich použitím na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu “odhlásiť sa” v informačnom bulletine. Zákonnosť už vykonaných operácií spracúvania údajov zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré u nás uložíte na účely prihlásenia sa na odber bulletinu, budeme uchovávať my .dem alebo poskytovateľ služieb bulletinu, kým sa neodhlásite z odberu bulletinu a nevymažete z distribučného zoznamu bulletinu po odhlásení z odberu bulletinu. Údaje, ktoré uchovávame na iné účely, zostávajú nedotknuté.

Po odhlásení sa z distribučného zoznamu bulletinov môže byť vaša e-mailová adresa uložená nami .dem alebo poskytovateľom služieb bulletinu na čiernej listine, aby sa zabránilo budúcim korešpondenciám. Údaje z čiernej listiny budú použité len na tento účel a nebudú zlúčené s inými údajmi. Slúži to tak vášmu záujmu, ako aj nášmu záujmu na dodržiavaní zákonných požiadaviek pri zasielaní informačných bulletinov (oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladanie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu môžete namietať, ak vaše záujmy prevažujú nad našimi oprávnenými záujmami.

7. Doplnky a nástroje
YouTube s rozšírenou ochranou údajov

Táto webová stránka obsahuje videá zo služby YouTube. Prevádzkovateľom webovej stránky je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

YouTube používame v režime rozšírenej ochrany údajov. Podľa YouTube tento režim znamená, že YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch tohto webu predtým, ako si pozrú video. Režim rozšírenej ochrany údajov však nevyhnutne nevylučuje prenos údajov partnerom YouTube. Týmto spôsobom YouTube nadviaže spojenie so sieťou Google DoubleClick bez ohľadu na to, či pozeráte video.

Hneď ako spustíte YouTube video na tejto webovej stránke, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube je informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube.

Okrem toho môže YouTube po spustení videa uložiť do vášho koncového zariadenia rôzne súbory cookie alebo použiť porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia). Týmto spôsobom môže YouTube prijímať informácie o návštevníkoch tejto webovej stránky. Tieto informácie sa okrem iného používajú na zhromažďovanie štatistík videí, na zlepšenie používateľskej prívetivosti a na predchádzanie pokusom o podvod.

V prípade potreby sa po spustení videa na YouTube môžu spustiť ďalšie operácie spracovania údajov, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

YouTube sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požiadaný o zodpovedajúci súhlas, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o ochrane údajov na YouTube nájdete v ich vyhlásení o ochrane údajov na:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Vimeo

Tento web používa pluginy z videoportálu Vimeo. Poskytovateľom je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ak navštívite jednu z našich stránok vybavenú videom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Server Vimeo je informovaný, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte Vimeo účet. Informácie zhromaždené Vimeo sa prenášajú na server Vimeo v USA.

Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, umožníte Vimeu priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Vimeo.

Vimeo používa súbory cookie alebo porovnateľné technológie rozpoznávania (napr. odtlačky prstov zariadenia) na rozpoznanie návštevníkov webových stránok.

Vimeo sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požiadaný o zodpovedajúci súhlas, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vimeo je certifikované podľa EU-US Privacy Shield, ktorý má zabezpečiť spracovanie osobných údajov v USA v súlade s normami EÚ.

Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzať s používateľskými údajmi, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo na adrese:
https://vimeo.com/privacy

Google Mapy

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby ste mohli využívať funkcie Google Maps, je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Mapy Google sa používajú v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a na uľahčenie vyhľadávania miest, ktoré sme na webovej stránke uviedli. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol požiadaný o zodpovedajúci súhlas, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Viac informácií o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Google reCAPTCHA

Na tejto webovej stránke používame „Google reCAPTCHA“ (ďalej len „reCAPTCHA“). Poskytovateľom je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Účelom reCAPTCHA je skontrolovať, či zadávanie údajov na tejto webovej stránke (napr. do kontaktného formulára) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Na tento účel reCAPTCHA analyzuje správanie návštevníka webovej stránky na základe rôznych charakteristík. Táto analýza sa spustí automaticky hneď, ako návštevník webovej stránky vstúpi na webovú stránku. Na účely analýzy reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, čas, ktorý návštevník webovej stránky strávi na webovej stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy sa posielajú spoločnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA bežia úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o tom, že prebieha analýza.

Ukladanie a analýza údajov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem chrániť svoju webovú ponuku pred zneužitím automatizovaného špehovania a pred SPAMom. Ak bol vyžiadaný zodpovedajúci súhlas, spracúvanie prebieha výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA nájdete v pravidlách ochrany údajov Google a podmienkach používania Google na nasledujúcich odkazoch:
https://policies.google.com/privacy?hl=de
a https://policies.google.com /terms?hl=de

8. Poskytovatelia elektronického obchodu a platieb
Prenos dát pri uzatvorení zmluvy pre internetové obchody, predajcov a expedíciu tovaru

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad spoločnosti poverenej dodaním tovaru alebo banke zodpovednej za spracovanie platby. Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Prenos údajov pri uzatvorení zmluvy o službách a digitálnom obsahu

Osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci spracovania zmluvy, napríklad banke zodpovednej za spracovanie platieb. Akýkoľvek ďalší prenos údajov sa neuskutočňuje alebo iba vtedy, ak ste s prenosom výslovne súhlasili. Vaše údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám, napríklad na reklamné účely.

Základom pre spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Použitie externého systému riadenia tovaru

Na spracovanie zmlúv v rámci spracovania objednávok používame systém správy tovaru. Na tento účel budú vaše osobné údaje zhromaždené v rámci objednávky zaslané spoločnosti Zoho Corporation Pvt. spol – Datacenter Europe odovzdané v súlade s GDPR.

Stripe

Na tejto stránke ponúkame okrem iného aj platbu službami Stripe. Poskytovateľom pre zákazníkov v rámci EÚ je Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írsko (ďalej len „Stripe“).

Pri platbe cez Stripe budú vaše platobné údaje preposlané Stripe cez rozhranie na našej stránke za účelom vykonania platby. Podrobnosti o tom si môžete prečítať vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Stripe pod nasledujúcim odkazom: https://stripe.com/de/privacy

Vaše údaje sa spoločnosti Stripe prenášajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (spracovanie zmluvy) a na základe nášho oprávneného záujmu o používanie spoľahlivých a bezpečných platobných procesov (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).

PayPal

Na tejto stránke ponúkame okrem iného platbu cez PayPal. Poskytovateľom tejto platobnej služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ďalej len „PayPal“).

Ak sa rozhodnete platiť cez PayPal, platobné údaje, ktoré zadáte, budú odoslané na PayPal.

Vaše údaje sa prenášajú do spoločnosti PayPal na základe článku 6 (1) (a) GDPR (súhlas) a článku 6 (1) (b) GDPR (spracovanie na plnenie zmluvy). Svoj súhlas so spracovaním údajov máte možnosť kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Sofort­überweisung

Na tejto webovej stránke okrem iného ponúkame platbu prostredníctvom „Sofortüberweisung“. Poskytovateľom tejto platobnej služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov (ďalej len „Sofort GmbH“).

Pomocou postupu „Sofortüberweisung“ dostávame od spoločnosti Sofort GmbH potvrdenie o platbe v reálnom čase a môžeme okamžite začať plniť svoje záväzky.

Ak ste sa rozhodli použiť spôsob platby „Sofortüberweisung“, pošlite PIN a platný TAN spoločnosti Sofort GmbH, pomocou ktorej sa môžu prihlásiť do vášho online bankového účtu. Sofort GmbH po prihlásení automaticky skontroluje zostatok na vašom účte a uskutoční prevod k nám pomocou zaslaného TAN. Následne nám obratom pošle potvrdenie transakcie. Po prihlásení sa automaticky skontrolujú vaše tržby, úverový limit kontokorentného úveru a existencia ďalších účtov a ich zostatkov.

Okrem PIN a TAN sa spoločnosti Sofort GmbH prenášajú aj platobné údaje, ktoré zadáte, ako aj osobné údaje. Vaše osobné údaje zahŕňajú meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo (čísla), e-mailovú adresu, IP adresu a akékoľvek ďalšie údaje potrebné na spracovanie platby. Prenos týchto údajov je nevyhnutný na overenie vašej identity bez akýchkoľvek pochybností a na zabránenie pokusom o podvod.

Vaše údaje sa prenášajú spoločnosti Sofort GmbH na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR (súhlas) a článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (spracovanie na plnenie zmluvy). Svoj súhlas so spracovaním údajov máte možnosť kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na účinnosť predchádzajúcich operácií spracovania údajov.

Podrobnosti o platbe s okamžitým prevodom nájdete na nasledujúcich odkazoch: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/

9. Audio- und Videokonferenzen

Datenverarbeitung

Für die Kommunikation mit unseren Kunden setzen wir unter anderen Online-Konferenz-Tools ein. Die im Einzelnen von uns genutzten Tools sind unten aufgelistet. Wenn Sie mit uns per Video- oder Audiokonferenz via Internet kommunizieren, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns und dem Anbieter des jeweiligen Konferenz-Tools erfasst und verarbeitet.

Die Konferenz-Tools erfassen dabei alle Daten, die Sie zur Nutzung der Tools bereitstellen/einsetzen (E-Mail-Adresse und/oder Ihre Telefonnummer). Ferner verarbeiten die Konferenz-Tools die Dauer der Konferenz, Beginn und Ende (Zeit) der Teilnahme an der Konferenz, Anzahl der Teilnehmer und sonstige „Kontextinformationen“ im Zusammenhang mit dem Kommunikationsvorgang (Metadaten).

Des Weiteren verarbeitet der Anbieter des Tools alle technischen Daten, die zur Abwicklung der Online-Kommunikation erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere IP-Adressen, MAC-Adressen, Geräte-IDs, Gerätetyp, Betriebssystemtyp und -version, Client-Version, Kameratyp, Mikrofon oder Lautsprecher sowie die Art der Verbindung.

Sofern innerhalb des Tools Inhalte ausgetauscht, hochgeladen oder in sonstiger Weise bereitgestellt werden, werden diese ebenfalls auf den Servern der Tool-Anbieter gespeichert. Zu solchen Inhalten zählen insbesondere Cloud-Aufzeichnungen, Chat-/ Sofortnachrichten, Voicemails hochgeladene Fotos und Videos, Dateien, Whiteboards und andere Informationen, die während der Nutzung des Dienstes geteilt werden.

Bitte beachten Sie, dass wir nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der verwendeten Tools haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters. Weitere Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Konferenztools entnehmen Sie den Datenschutzerklärungen der jeweils eingesetzten Tools, die wir unter diesem Text aufgeführt haben.

Zweck und Rechtsgrundlagen

Die Konferenz-Tools werden genutzt, um mit angehenden oder bestehenden Vertragspartnern zu kommunizieren oder bestimmte Leistungen gegenüber unseren Kunden anzubieten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO). Des Weiteren dient der Einsatz der Tools der allgemeinen Vereinfachung und Beschleunigung der Kommunikation mit uns bzw. unserem Unternehmen (berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Soweit eine Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt der Einsatz der betreffenden Tools auf Grundlage dieser Einwilligung; die Einwilligung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar.

Speicherdauer

Die unmittelbar von uns über die Video- und Konferenz-Tools erfassten Daten werden von unseren Systemen gelöscht, sobald Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der Konferenz-Tools zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der Konferenz-Tools.

Eingesetzte Konferenz-Tools

Wir setzen folgende Konferenz-Tools ein:

Zoom

Wir nutzen Zoom. Anbieter dieses Dienstes ist die Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113. Zoom verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung

Wir haben mit dem Anbieter von Zoom einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Zoom vollständig um.

TeamViewer

Wir nutzen TeamViewer. Anbieter ist die TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von TeamViewer: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung

Wir haben mit dem Anbieter von TeamViewer einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von TeamViewer vollständig um.

Skype for Business

Wir nutzen Skype for Business. Anbieter ist Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Skype verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Skype: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung

Wir haben mit dem Anbieter von Skype for Business einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Skype for Business vollständig um.

GoToMeeting

Wir nutzen GoToMeeting. Anbieter ist die LogMeIn, Inc., 320 Summer Street Boston, MA 02210, USA. GoToMeeting verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield. Details zur Datenverarbeitung entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von GoToMeeting: https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy

Abschluss eines Vertrags über Auftragsverarbeitung

Wir haben mit dem Anbieter von GoToMeeting einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen und setzen die strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von GoToMeeting vollständig um.

10. Unsere Social–Media–Auftritte
Datenverarbeitung durch soziale Netzwerke

Wir unterhalten öffentlich zugängliche Profile in sozialen Netzwerken. Die im Einzelnen von uns genutzten sozialen Netzwerke finden Sie weiter unten.

Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter etc. können Ihr Nutzerverhalten in der Regel umfassend analysieren, wenn Sie deren Website oder eine Website mit integrierten Social-Media-Inhalten (z. B. Like-Buttons oder Werbebannern) besuchen. Durch den Besuch unserer Social-Media-Präsenzen werden zahlreiche datenschutzrelevante Verarbeitungsvorgänge ausgelöst. Im Einzelnen:

Wenn Sie in Ihrem Social-Media-Account eingeloggt sind und unsere Social-Media-Präsenz besuchen, kann der Betreiber des Social-Media-Portals diesen Besuch Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Ihre personenbezogenen Daten können unter Umständen aber auch dann erfasst werden, wenn Sie nicht eingeloggt sind oder keinen Account beim jeweiligen Social-Media-Portal besitzen. Diese Datenerfassung erfolgt in diesem Fall beispielsweise über Cookies, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden oder durch Erfassung Ihrer IP-Adresse.

Mit Hilfe der so erfassten Daten können die Betreiber der Social-Media-Portale Nutzerprofile erstellen, in denen Ihre Präferenzen und Interessen hinterlegt sind. Auf diese Weise kann Ihnen interessenbezogene Werbung in- und außerhalb der jeweiligen Social-Media-Präsenz angezeigt werden. Sofern Sie über einen Account beim jeweiligen sozialen Netzwerk verfügen, kann die interessenbezogene Werbung auf allen Geräten angezeigt werden, auf denen Sie eingeloggt sind oder eingeloggt waren.

Bitte beachten Sie außerdem, dass wir nicht alle Verarbeitungsprozesse auf den Social-Media-Portalen nachvollziehen können. Je nach Anbieter können daher ggf. weitere Verarbeitungsvorgänge von den Betreibern der Social-Media-Portale durchgeführt werden. Details hierzu entnehmen Sie den Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Social-Media-Portale.

Rechtsgrundlage

Unsere Social-Media-Auftritte sollen eine möglichst umfassende Präsenz im Internet gewährleisten. Hierbei handelt es sich um ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die von den sozialen Netzwerken initiierten Analyseprozesse beruhen ggf. auf abweichenden Rechtsgrundlagen, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke anzugeben sind (z. B. Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Verantwortlicher und Geltendmachung von Rechten

Wenn Sie einen unserer Social-Media-Auftritte (z. B. Facebook) besuchen, sind wir gemeinsam mit dem Betreiber der Social-Media-Plattform für die bei diesem Besuch ausgelösten Datenverarbeitungsvorgänge verantwortlich. Sie können Ihre Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit und Beschwerde) grundsätzlich sowohl ggü. uns als auch ggü. dem Betreiber des jeweiligen Social-Media-Portals (z. B. ggü. Facebook) geltend machen.

Bitte beachten Sie, dass wir trotz der gemeinsamen Verantwortlichkeit mit den Social-Media-Portal-Betreibern nicht vollumfänglich Einfluss auf die Datenverarbeitungsvorgänge der Social-Media-Portale haben. Unsere Möglichkeiten richten sich maßgeblich nach der Unternehmenspolitik des jeweiligen Anbieters.

Speicherdauer

Die unmittelbar von uns über die Social-Media-Präsenz erfassten Daten werden von unseren Systemen gelöscht, sobald der Zweck für ihre Speicherung entfällt, Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Gespeicherte Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insb. Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Auf die Speicherdauer Ihrer Daten, die von den Betreibern der sozialen Netzwerke zu eigenen Zwecken gespeichert werden, haben wir keinen Einfluss. Für Einzelheiten dazu informieren Sie sich bitte direkt bei den Betreibern der sozialen Netzwerke (z. B. in deren Datenschutzerklärung, siehe unten).

Soziale Netzwerke im Einzelnen

Facebook

Wir verfügen über ein Profil bei Facebook. Anbieter dieses Dienstes ist die Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Die erfassten Daten werden nach Aussage von Facebook auch in die USA und in andere Drittländer übertragen.

Sie können Ihre Werbeeinstellungen selbstständig in Ihrem Nutzer-Account anpassen. Klicken Sie hierzu auf folgenden Link und loggen Sie sich ein:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Details entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING

Wir verfügen über ein Profil bei XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn

Wir verfügen über ein Profil bei LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn verfügt über eine Zertifizierung nach dem EU-US-Privacy-Shield. LinkedIn verwendet Werbecookies.

Wenn Sie LinkedIn-Werbe-Cookies deaktivieren möchten, nutzen Sie bitte folgenden Link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Details zu deren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

(letzte Aktualisierung: 08.07.2020)

Free Online
Presentation: