Lorem

Analýza stresu a koherencie cez variabilitu
srdcového rytmu (HRV)

HRV v kombinácii
s technológiou TimeWaver

Srdcový rytmus ako indikátor vitality

Všetky rytmy života sa odrážajú v našom srdcovom rytme. Preto je srdcový rytmus ideálnym meradlom na posúdenie súčasného zdravotného stavu. Variabilita srdcového rytmu (HRV) je kľúčovým ukazovateľom vnútornej rovnováhy a vitality; meria, do akej miery autonómny nervový systém riadi fyziologické procesy.

Jeho reakčná schopnosť je oveľa rýchlejšia a komplexnejšia ako naše vedomie, preto nemôžu byť životne dôležité funkcie, ako je srdcový rytmus, dýchanie, trávenie a metabolizmus, úmyselne ovplyvnené; fungujú viac-menej nezávisle od našich zámerov.

Nájdenie vnútornej rovnováhy

Dôkladné poznanie rôznych vplyvov na HRV, akými sú výživa, životný štýl alebo šport, prospievajú holistickému zdraviu. TimeWaver ponúka technológie na meranie HRV, ktoré vďaka systému TimeWaver Cardio poskytujú informácie o úrovni stresu a vitality.

Zohľadňujú sa pritom individuálne výzvy, ako aj stresové faktory. Na základe výsledkov analýzy HRV je následne možné vykonať pomocou systému TimeWaver hlbšiu analýzu v informačnom poli. Takto môžeme analyzovať a harmonizovať skryté pozadie nerovnováh.

Táto metóda je obzvlášť vhodná pre nasledujúce aplikácie:

Regenerácia a odbúravanie stresu

Šport

Interaktívny koučing
a poradenstvo

Meranie a parametre HRV

Pri meraní HRV sa srdcový rytmus zaznamenáva počas približne piatich minút. Výsledky sú vyhodnotené graficky a rozdelené do troch skupín.

HF oblasť

Vysoké frekvencie:
0,15 až 0,4 Hz

LF oblasť

Nízke frekvencie:
0,04 až 0,15 Hz

VLF oblasť

Veľmi nízke frekvencie:
pod 0,04 Hz

HF oblasť

Vysoké frekvencie:
0,15 až 0,4 Hz

LF oblasť

Nízke frekvencie:
0,04 až 0,15 Hz

VLF oblasť

Veľmi nízke frekvencie:
pod 0,04 Hz

Pre každú oblasť sa časové intervaly medzi údermi srdca merajú osobitne, navzájom sa vynásobia a sčítajú pre každú oblasť. Takto získaný súčet sa označuje ako „výkonnosť“ pre príslušnú oblasť a vyjadruje sa v ms². Pomer medzi LF výkonom (t.j. parasympatickým rozsahom, pokojovým stavom) a RF výkonom (sympatický rozsah, aktivita) by mal byť u zdravých ľudí medzi 1,5 a 2,0.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Systém TimeWaver Cardio Pulse nie je určený na diagnostiku, liečbu, zmiernenie alebo prevenciu chorôb alebo zdravotného stavu, ani ako náhrada adekvátnej lekárskej starostlivosti. Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, ktorá hovorí, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. TimeWaver vykonal v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.