Lorem

TimeWaver Pro

Vaša príležitosť v informačnom poli

Otvorte nové dimenzie s TimeWaver

Prepojenia medzi osobným blahom a wellnessom, prácou, rodinou alebo životom sú komplexnejšie, ako by sme si mysleli: naša psychika, naše osobné skúsenosti a mnohé zdanlivo neviditeľné faktory ovplyvňujú náš život a nie vždy uľahčujú analýzu príčin a harmonizáciu nerovnováh.

Technológia TimeWaver analyzuje tieto zložité mechanizmy v informačnom poli a na základe používateľských skúseností vám ukazuje, čo môžete urobiť pre harmonizáciu skrytých nerovnováh v informačnom poli.

Poznatky na všetkých úrovniach

TimeWaver analyzuje rôzne úrovne informačného poľa, ktoré podľa nášho názoru tvoria človeka.
Zohľadňujú sa nielen súvislosti s našou bytím v informačnom poli, ale aj energetická a informačná úroveň.
Skúsenosti našich používateľov ukazujú, že tieto úrovne spolu často úzko súvisia a v ideálnom prípade by mali spolupracovať.

TimeWaver analyzuje rôzne úrovne informačného poľa, ktoré podľa nášho názoru tvoria človeka. Zohľadňujú sa nielen súvislosti s našim bytím v informačnom poli, ale aj energetická a informačná úroveň. Skúsenosti našich používateľov ukazujú, že tieto úrovne spolu často úzko súvisia a v ideálnom prípade by mali spolupracovať.

Kvantová fyzika a hĺbková psychológia

Holistický prístup

Myšlienka technológie informačného poľa TimeWaver má svoj pôvod tak v kvantovej fyzike, kde možno pozorovať úzke interakcie medzi duševnými a materiálnymi procesmi, ako aj v hĺbkovej psychológii, najmä koncepte kolektívneho nevedomia, ktorý vyvinul švajčiarsky psychiater C. G. Jung. Tieto dva prístupy sú vzájomne prepojené a sú zlúčené v systéme TimeWaver.

TimeWaver Pro

TimeWaver Pro

pre holistické zdravie

 

TimeWaver Pro

Coaching modul

Softvérový nástroj
pre profesionálny koučing

TimeWaver Pro

TimeWaver BIZ

Riaďte svoje podnikanie.
Majte svoj svet pod kontrolou.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. Uskutočnili sme prieskumy v randomizovaných kontrolovaných skupinách účastníkov pred a po použití aplikácie, pričom tieto prieskumy neboli zaslepené. Tieto prieskumy ukazujú, že po aplikácii bola pohoda účastníkov lepšia. Pripisujeme to harmonizácii Informačného poľa, ktoré označujeme ako pole zjednoteného pozadia materiálnych a mentálnych rozmerov. Nezávislými štúdiami sa to však nepotvrdilo.Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. Uskutočnili sme prieskumy v randomizovaných kontrolovaných skupinách účastníkov pred a po použití aplikácie, pričom tieto prieskumy neboli zaslepené. Tieto prieskumy ukazujú, že po aplikácii bola pohoda účastníkov lepšia. Pripisujeme to harmonizácii Informačného poľa, ktoré označujeme ako pole zjednoteného pozadia materiálnych a mentálnych rozmerov. Nezávislými štúdiami sa to však nepotvrdilo. Analýza a harmonizácia v informačnom poli nie je určená na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Ich cieľom je poskytnúť profesionálnemu používateľovi možnosť čerpať užitočné informácie zo zistení informačného poľa v holistickom kontexte. Každý profesionálny používateľ by mal na základe vlastných skúseností posúdiť, či má aplikácia v jeho praxi zmysel. Pojmy použité v databázach a moduloch nepredstavujú vyhlásenia o ich účinkoch. Informácie zo systému TimeWaver musia byť vždy kriticky spochybnené a v prípade potreby preverené ďalšími postupmi. Systém TimeWaver by mal byť vždy používaný v rámci odbornej praxe, aprobácie alebo kvalifikácie užívateľa a v súlade s návodom na obsluhu a príručkou poskytnutými našou spoločnosťou.