Lorem

Použitia informačného poľa

Pre holistické blaho

Vizualizácia skrytých pozadí

TimeWaver bol vyvinutý za účelom analýzy hlbších súvislostí a pozadia duševných a materiálnych nerovnováh a ich harmonizácie v informačnom poli. Či už v oblasti wellness, osobného blaha, športu, podnikania alebo koučingu:

Systémy TimeWaver vám pomôžu analyzovať a harmonizovať nerovnováhu v informačnom poli. Počiatočná analýza variability srdcového rytmu (HRV) môže podporiť väčšinu spôsobov použitia TimeWaver.

HRV

Užívatelia TimeWaver zistili, že výzvy, ktorým človek čelí, môžu byť často identifikované počiatočným meraním variability srdcového rytmu (HRV), ktoré poskytuje prehľad o úrovni stresu a vitality.

Na základe výsledkov analýzy merania HRV sa následne pomocou systému TimeWaver vykonávajú hlbšie analýzy v informačnom poli; takýmto spôsobom je možné analyzovať a harmonizovať skryté pozadie nerovnováh.

Individualizované použite systému TimeWaver

Keďže súvislosti nerovnováh často spočívajú v oblastiach, ktoré nie sú na prvý pohľad zjavné – napr. partnerský vzťah, povolanie, znečistenie životného prostredia alebo miesto bydliska – disponuje TimeWaver veľkým množstvom rôznych databáz pre mnohé dôležité oblasti života.

TimeWaver používa viac ako 5 000 terapeutov, psychológov, architektov, farmárov, veterinárov, trénerov, manažérskych konzultantov, športovcov a ďalších profesionálov v mnohých krajinách.

V závislosti od oblasti použitia sme preto vyvinuli integračné moduly, ktoré sú prispôsobené požiadavkám rôznych profesijných skupín.

Oblasti použitia TimeWaver Pro

Osobné blaho

Šport, fitness, wellness

Duševné uvoľnenie

Domáce zvieratá

Podnikanie

Poľnohospodárstvo

Analýza budov

Energetické záťaže

Koučing

Systemická prax

Osobné blaho

Šport, fitness, wellness

Duševné uvoľnenie

Domáce zvieratá

Podnikanie

Poľnohospodárstvo

Analýza budov

Energetické záťaže

Koučing

Systemická prax

Ďalšie moduly

V závislosti od skúseností a aplikačnej stratégie môže byť systém TimeWaver rozšírený o ďalšie moduly. Dajú sa rýchlo a jednoducho integrovať do portfólia aplikácií.

Koherencia

Analýza koherencie informačného poľa funkčných skupín

Zvuk

Určovanie frekvencií zvuku, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám

Meridiány

Analýza energie meridiánov v informačnom poli

Energetické body

Analyzovanie energetických bodov v obrázkoch

TimeWaver Coaching Module

Koučing

Analyzovanie a optimalizovanie 14 aspektov života

Homeológia

19 000 digitálne nahraných vzorov vibrácií

Matica

Analýza rezonancie stoviek zvukových súborov informačnej matice

Aura

Analyzovanie energie čakier v informačnom poli

TimeLine

Analyzovanie kauzálnych bodov v informačnom poli

GenoWave

Harmonizácia systémových konštelácií v informačnom poli

Kardio

Analyzovanie parametrov variability srdcovej frekvencie

TimeWaver Bilo-PS module

Bilo-PS

Identifikácia a skúmanie bio-logicko-psycho-sociálnych pozadí

TimeWaver HorseWaver module

HorseWaver

Komplexná konská analýza v informačnom poli

MyTimeWaver

Analýza a harmonizácia ľubovoľnej témy podľa tvojho výberu v informačnom poli jediným kliknutím.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Analýza a harmonizácia v informačnom poli nie je určená na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Ich cieľom je poskytnúť profesionálnemu používateľovi možnosť čerpať užitočné informácie zo zistení informačného poľa v holistickom kontexte. Každý profesionálny používateľ by mal na základe vlastných skúseností posúdiť, či má aplikácia v jeho praxi zmysel. Pojmy použité v databázach a moduloch nepredstavujú vyhlásenia o ich účinkoch. Informácie zo systému TimeWaver musia byť vždy kriticky spochybnené a v prípade potreby preverené ďalšími postupmi. Systém TimeWaver by mal byť vždy používaný v rámci odbornej praxe, aprobácie alebo kvalifikácie užívateľa a v súlade s návodom na obsluhu a príručkou poskytnutými našou spoločnosťou. Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, ktorá hovorí, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná vo vedeckej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. Uskutočnili sme prieskumy v randomizovaných kontrolovaných skupinách účastníkov pred a po použití aplikácie, pričom tieto prieskumy neboli zaslepené. Tieto prieskumy ukazujú, že po aplikácii bola pohoda účastníkov lepšia. Pripisujeme to harmonizácii Informačného poľa, ktoré označujeme ako pole zjednoteného pozadia materiálnych a mentálnych rozmerov. Nezávislými štúdiami sa to však nepotvrdilo. Obsah databáz TimeWaver vychádza z praktických skúseností expertov, ktorí ich vytvorili. Nezávislé štúdie ich nepotvrdili. Obsah modulov TimeWaver vychádza z praktických skúseností odborníkov, ktorí ich vytvorili. Nezávislé štúdie ich nepotvrdili. TimeWaver moduly nie sú určené na diagnostiku, liečbu, zmiernenie alebo prevenciu chorôb alebo stavov a nie sú náhradou za primeranú lekársku starostlivosť.