Lorem

TimeWaver 
Frequency Application
for Holistic Health

Použitie frekvencií

pre holistické zdravie

TimeWaver Frequency

Systém TimeWaver Frequency vám nad rámec čisto lekárskeho využitia ponúka veľa nových možností pre väčšiu duševnú pohodu .

Môžete tak rozšíriť rozsah svojich aktivít integračnými metódami a podporiť svojich klientov.

Podpora pre vašu prax

Keďže systém TimeWaver Frequency pracuje samostatne a vyžaduje minimálne zásahy užívateľa, zostáva vám tak viac času, ktorý môžete venovať svojim klientom. Potvrdzujú to skúsenosti tisícov používateľov na celom svete.

Harmonizácia bioenergetického poľa

Systém TimeWaver Frequency bol vyvinutý na harmonizáciu nerovnováhy v bioenergetickej oblasti. Veríme, že tieto nerovnováhy sú väčšinou neviditeľné vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť ľudí vo všetkých oblastiach života a často majú emocionálne alebo stresové príčiny. Systém TimeWaver Frequency je navrhnutý tak, aby analyzoval a vyvažoval tieto vplyvy pomocou technológie informačného poľa.

Technológia informačného poľa

System TimeWaver Frequency łączy aplikację Pola Informacyjnego TimeWaver z programami Individualized Microcurrent Frequency (IMF). System zawiera moduły do analizy najbardziej odpowiednich częstotliwości z ponad 50 000 złotych częstotliwości.

Oblasti použitia sú širokospektrálne:

Od pohody a vitality až po šport a zvládanie stresu. Najjemnejšie prúdy s individuálne analyzovanými frekvenciami sa prenášajú do tela prostredníctvom elektród.

Použitie frekvencie

Aplikácia je neinvazívna; pacienti počas tohto postupu vnímajú len mierny pocit brnenia.

Počas približne 20 až 60 minútovej aplikácie si pacienti môžu oddýchnuť, nechajú na seba pôsobiť frekvencie a odpočinú si od každodenných starostí.

TimeWaver Frequency McMakin

Systém TimeWaver Frequency McMakin je založený na viac ako 25-ročných skúsenostiach chiropraktičky Carolyn McMakin s dvojkanálovými aplikáciami frekvenčne špecifického mikroprúdu (FSM). K dispozícii je viac ako 120 automatizovaných aplikačných protokolov FSM pre rôzne aplikácie a disciplíny; tieto môžu byť ľahko rozšírené o ďalšie protokoly špecifické pre klienta.

FSM používa len minimálne intenzity prúdov, ktoré sú pod prahom vnímania ľudského organizmu. Špecifické prúdy a frekvencie sú aplikované prostredníctvom dvoch kanálov koordinovaných FSM pre príslušnú aplikáciu (kanál A) a jej cieľ (kanál B). Aplikácie individualizovanej mikroprúdovej frekvencie (IMF) a frekvenčne špecifický mikroprúd (FSM) je možné kombinovať, aby sa využili obe metódy.

TimeWaver Broschüren

Vaša TimeWaver brožúra

Čítať znamená porozumieť: Objednajte si brožúry TimeWaver ako PDF súbory a zistite všetky podrobnosti o produktoch TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Online prezentácia

Vidieť znamená porozumieť: Zažite online prezentáciu a zistite, čo môžete so systémami TimeWaver dosiahnuť!

Upozornenie: Analýza a harmonizácia v informačnom poli nie je určená na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Ich cieľom je poskytnúť profesionálnemu používateľovi možnosť čerpať užitočné informácie zo zistení informačného poľa v holistickom kontexte. Každý profesionálny používateľ by mal na základe vlastných skúseností posúdiť, či má aplikácia v jeho praxi zmysel. Programy pre individualizované mikroprúdové frekvencie (IMF) a frekvenčne špecifický mikroprúd (FSM) systému TimeWaver Frequency nie sú určené na liečbu, zmierňovanie, diagnostikovanie alebo predchádzanie ochorení alebo zdravotných ťažkostí. Pojmy použité v databázach a moduloch nepredstavujú vyhlásenia o ich účinkoch. Informácie zo systému TimeWaver musia byť vždy kriticky spochybnené a v prípade potreby preverené ďalšími postupmi. Systém TimeWaver by mal byť vždy používaný v rámci odbornej praxe, aprobácie alebo kvalifikácie užívateľa a v súlade s návodom na obsluhu a príručkou poskytnutými našou spoločnosťou. Použitie systému TimeWaver Frequency nesmie byť interpretované ako náhrada za rady, diagnózu alebo voľbu liečby lekárom. Zodpovednosť za správnu diagnózu a liečbu nesie vždy lekár. Účelom produktu je poskytnúť profesionálnemu používateľovi nástroj, pomocou ktorého môže skúmať možnosti jeho aplikovania. Technológia informačného poľa je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Je založená na teórii, že informačné pole je nehmotná oblasť, prostredníctvom ktorej myseľ a hmota komunikujú. Odráža to, čo považujeme za duchovný význam životných udalostí. Existencia takéhoto poľa je diskutovaná v odbornej literatúre. Analýza v informačnom poli slúži na vyhľadávanie informačných vzorov, ktoré prispievajú k harmonizácii informačného poľa. Za týmto účelom je obsahom ako opisným vetám, ktoré sú zoradené v zoznamoch, pridelená priorita na základe vyhodnotenia údajov z fyzikálneho generátora šumu. Podľa skúseností našich užívateľov táto priorita odráža relevantnosť pre používateľa. Analýza v informačnom poli zodpovedá kombinácii faktorov v čase vykonávania analýzy, vrátane zámeru používateľa. Analýza v inom časovom bode môže priniesť odlišný výsledok v dôsledku zmien jednotlivých premenných daného prostredia. TimeWaver vykonal v kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že blaho účastníkov bolo po aplikácii vyššie. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili. Individualizované mikroprúdové frekvencie” (“IMF”) je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Využíva údaje z fyzikálneho generátora šumu na priradenie priority jednotlivým frekvenciám, ktoré majú podľa skúseností profesionálnych užívateľov najväčšiu relevanciu pre koncového používateľa. Programy individualizovaných mikroprúdových frekvencií (IMF) sú určené na podporu blaha harmonizáciou bioenergetického poľa. V kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov sme vykonali nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že duševná pohoda účastníkov bola po aplikácii vyššia. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili. “Individualizované mikroprúdové frekvencie” (“IMF”) je patentovaná technológia od spoločnosti TimeWaver. Využíva dva paralelne zapojené výstupy na prenos frekvenčne modulovaného mikroprúdu do klienta prostredníctvom elektród. Frekvenčné páry, trvanie, frekvencia, intenzita a pomenovanie programov sú založené na praktických skúsenostiach odborníkov, ktorí ich vyvinuli. Programy individualizovaných mikroprúdových frekvencií (IMF) sú určené na podporu blaha harmonizáciou bioenergetického poľa. V kontrolovaných a randomizovaných skupinách účastníkov sme vykonali nezaslepené prieskumy pred a po aplikácii. Tieto prieskumy naznačujú, že duševná pohoda účastníkov bola po aplikácii vyššia. Pripisujeme to harmonizácii informačného poľa, v ktorom sa životná energia, tiež nazývaná chi (alebo qi) a prána, vracia späť do toku. Nezávislé štúdie to však zatiaľ nepotvrdili.

Free Online
Presentation: