Lorem

TimeWaver Frequency

Zastosowanie częstotliwości mikroprądów

TimeWaver Frequency

Dla Państwa holistycznego dobrego samopoczucia

Innowacyjne połączenie technologii Pola Informacyjnego TimeWaver i zastosowania częstotliwości mikroprądów: Analizowanie tła w Polu Informacyjnym, a nie tylko skupianie się na tym, co powierzchowne.

TimeWaver Frequency to system do aplikacji częstotliwości mikroprądów, który składa się ze sprzętu i oprogramowania i jest sterowany za pomocą laptopa. Na bieżąco analizuje częstotliwości do aplikacji i przekazuje je do klienta za pomocą różnych elektrod. Zawiera liczne programy zorganizowane według kategorii funkcjonalnych, ponad 50 000 baz danych częstotliwości przypisanych do różnych tematów oraz unikalne metody systemowej aplikacji.1

1 Częstotliwości, czas trwania, częstotliwość występowania, intensywność i nazewnictwo programów oparte są na praktycznym doświadczeniu ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.

Określanie częstotliwości w czasie rzeczywistym

Individualized Microcurrent Frequencies (IMF)2

Zastosowanie Individualized Microcurrent Frequencies (IMF) systemu TimeWaver Frequency jest innowacyjne: system w czasie rzeczywistym trwale określa częstotliwości, które mają być zastosowane i w trakcie aplikacji stale dostosowuje je do klienta.

Dzięki funkcji analizy rezonansu system analizuje czas trwania danej częstotliwości dopasowanej do klienta i sprawdza postępy w aplikowanych częstotliwościach. W odpowiednim momencie system automatycznie przełącza się na kolejną częstotliwość i stosuje ją do momentu, gdy nie jest już potrzebna.

2 “Individualized Microcurrent Frequencies” (“IMF”) to zastrzeżona technologia firmy TimeWaver. Wykorzystuje ona dane z fizycznego generatora szumu, aby przypisać priorytet częstotliwościom, które doświadczenie profesjonalnych użytkowników wskazuje na największe znaczenie dla użytkownika. Programy spersonalizowanych częstotliwości mikroprądów (IMF) mają na celu wspieranie dobrego samopoczucia poprzez harmonizację Pola Bioenergetycznego.

Dogłębna analiza tła

Technologia Pola Informacyjnego TimeWaver3 służy do analizy tła i wzajemnych powiązań na poziomie emocjonalnym i systemowym oraz do ich harmonizacji za pomocą specyficznych wzorców informacyjnych i wibracji w Polu Informacyjnym.

3 Technologia Pola Informacyjnego jest zastrzeżoną technologią firmy TimeWaver. Opiera się ona na teorii, że Pole Informacyjne jest niematerialną sferą, poprzez którą komunikują się duch i materia. Odzwierciedla ono to, co uważamy za duchowe znaczenie wydarzeń życiowych. Istnienie takiego pola jest omawiane w literaturze naukowej.

Analiza w Polu Informacyjnym ma na celu poszukiwanie wzorców informacyjnych, które przyczyniają się do harmonizacji Pola Informacyjnego. W tym celu treści takie jak zdania opisowe ułożone w listy otrzymują priorytet poprzez ocenę danych fizycznego generatora szumu. Z doświadczenia naszych użytkowników wynika, że priorytet ten odzwierciedla istotność dla użytkownika. Analiza w Polu Informacyjnym odzwierciedla kombinację czynników w momencie dokonywania analizy, łącznie z intencją użytkownika. Przeprowadzenie analizy w innym momencie może mieć odmienny wynik ze względu na zmiany w zmiennych środowiskowych.

TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Informacyjnego, w którym energia życiowa, zwana również qi (lub chi) i prana, zostaje przywrócona do przepływu. Nie zostało to jednak potwierdzone przez niezależne badania.

TimeWaver Frequency McMakin

Frequency Specific Microcurrent (FSM)4 dla dobrego samopoczucia i dobrostanu

System TimeWaver Frequency McMakin jest zarówno urządzeniem jak i metodą. Carolyn McMakin, D.C. jest znana na całym świecie jako pionierka zastosowania podwójnej częstotliwości, szczególnie w dziedzinie sportu wyczynowego i nierównowagi w Polu Bioenergetycznym.

Najważniejsze protokoły jej metody, stosowane od ponad 20 lat, zostały zaadaptowane do systemu TimeWaver Frequency, a rezultatem jest system TimeWaver Frequency McMakin. Każdy z tych protokołów zawiera określone pary częstotliwości, które zawsze posiadają tę samą strukturę: Pierwsza częstotliwość związana jest z zamiarem, na przykład witalizującym. Druga częstotliwość określa cel, na przykład Pole Bioenergetyczne stawu.

TimeWaver Frequency, będąc systemem wielozadaniowym, posiada szereg zastosowań, natomiast TimeWaver Frequency McMakin skupia się na harmonizowaniu Pola Bioenergetycznego stawów i kości poprzez zastosowanie FSM (Frequency Specific Microcurrent). Obie aplikacje (Individualized Microcurrent Frequencies i Frequency Specific Microcurrent) mogą być obsługiwane na tym samym urządzeniu TimeWaver Frequency.

4 “Frequency Specific Microcurrent”(“FSM”) jest zastrzeżoną metodą firmy TimeWaver. Wykorzystuje ona dwa wyjścia połączone równolegle do przesyłania klientowi mikroprądów z modulacją częstotliwości poprzez elektrody. Pary częstotliwości, czas trwania, częstotliwość, intensywność i nazewnictwo programów oparte są na praktycznym doświadczeniu ekspertów, którzy je opracowali.

Programy częstotliwościowe zostały opracowane w celu wspierania dobrego samopoczucia poprzez harmonizację Pola Bioenergetycznego. TimeWaver przeprowadził niezaślepione badania “przed/po” w kontrolowanych i randomizowanych grupach uczestników. Badania te sugerują, że samopoczucie uczestników było wyższe po zastosowaniu. Przypisujemy to harmonizacji Pola Bioenergetycznego, które określamy jako przepływ energii życia, tradycyjnie nazywany również chi (lub qi) i praną. Nie zostało to potwierdzone przez niezależne badania.

TimeWaver Frequency: Osoby

Marcus Schmieke

System TimeWaver Frequency oparty jest na oryginalnej koncepcji i systemie TimeWaver, opracowanym przez Marcusa Schmieke, wynalazcę technologii Pola Informacyjnego.

Carolyn McMakin

Carolyn McMakin, to amerykańska chiropraktyk, nauczycielka, badaczka i pionierka zastosowań podwójnych częstotliwości znanych jako FSM (Frequency Specific Microcurrent). Jej praca i wiedza z ponad 25 lat stanowią podstawę systemu TimeWaver Frequency McMakin.

Nuno Nina

Nuno Nina

Marcus Schmieke

System TimeWaver Frequency został opracowany przez Marcusa Schmieke, wynalazcę technologii Pola Informacyjnego, oraz Portugalczyka Nuno Nina, dyrektora siedmiu klinik medycyny integracyjnej i specjalistę w dziedzinie biologii komórki.

.
Nuno Nina w swojej pracy zestawił 144 000 tzw. złotych częstotliwości i przypisał je do konkretnych stanów.

TimeWaver Frequency pracuje dla Państwa

System TimeWaver Frequency poszerza Państwa indywidualne spektrum terapeutyczne. Otrzymają Państwo ciągłe wsparcie i jesteśmy przekonani, że Państwa klienci trwale skorzystają z naszych innowacyjnych metod. Szeroki zakres zastosowań i liczne opcje oferują każdemu użytkownikowi cenne rozszerzenie i uzupełnienie własnej oferty oraz łatwą integrację z istniejącym przebiegiem pracy.

Dzięki inteligentnym funkcjom technologii TimeWaver można zautomatyzować cały przebieg pracy i zestawić go w indywidualne, specyficzne dla klienta protokoły. System samodzielnie przetwarza różne sekwencje częstotliwości za pomocą swoich funkcji automatyzacji. Wystarczy tylko od czasu do czasu sprawdzić stan i postęp aplikacji.

System TimeWaver Frequency obejmuje liczne programy uporządkowane tematycznie, specjalne moduły do analizy najbardziej odpowiednich częstotliwości oraz ponad 50 000 baz danych częstotliwości przypisanych do różnych tematów.

Co TimeWaver Frequency może zrobić dla Państwa

Komórka jako zwierciadło ciała

Dobrostan zaczyna się w komórce

Spadek napięcia błon komórkowych został uznany za główną przyczynę wielu nierównowag. Podstawowa zasada stosowania TimeWaver Frequency opiera się na harmonizacji Pola Bioenergetycznego.

Energia dla komórek

Jeśli częstotliwości są językiem komunikacji na poziomie komórkowym, to wynika z tego, że wiele nierównowag w Polu Bioenergetycznym można zharmonizować poprzez specjalnie i indywidualnie dobrane prądy i częstotliwości. Podstawą tej teorii jest to, że pewne częstotliwości mogą być systematycznie przypisane do konkretnych problemów. Doświadczenia naszych użytkowników dotyczące tego, jakie częstotliwości należy zastosować w jakim przypadku, były ważnym czynnikiem przy opracowywaniu systemu TimeWaver Frequency.

Poziom Informacyjny

Moduł
Pole Informacyjne

Moduł Pole Informacyjne jest przeznaczony do analizy tła i potencjalnych połączeń w Polu Informacyjnym. Z naszego doświadczenia wynika, że stanowi on dobre przygotowanie do aplikacji częstotliwościowej i jest elementarną częścią systemu TimeWaver Frequency.

Pomaga Państwu przeanalizować, jakie częstotliwości są sugerowane dla konkretnego zastosowania i wyciągnąć wnioski na temat możliwych korelacji znalezionych w Polu Informacyjnym. To powinno umożliwić Państwu zharmonizowanie Pola Bioenergetycznego Państwa klientów poprzez zastosowanie tych częstotliwości.

Analiza w
Polu Informacyjnym

Poziom informacyjny systemu TimeWaver Frequency zawiera obszerną bazę danych na różnych poziomach Pola Bioenergetycznego, odnoszącą się do wielu tematów.5

Ponadto system TimeWaver Frequency analizuje w obrębie Pola Informacyjnego, jakie pozytywne informacje mogłyby być przydatne i przesyła te informacje do Pola Informacyjnego.

5 Zawartość baz danych TimeWaver oparta jest na praktycznych doświadczeniach ekspertów, którzy je stworzyli. Nie zostały one potwierdzone przez niezależne badania.

Stosowanie częstotliwości

w Państwa gabinecie lekarskim

Stosowanie częstotliwości

dla holistycznego zdrowia

Stosowanie
częstotliwości

w Państwa gabinecie lekarskim

Stosowanie
częstotliwości

dla holistycznego zdrowia

TimeWaver Broschüren

Państwa broszura TimeWaver

Czytanie oznacza zrozumienie: Zamówcie Państwo swoją osobistą broszurę TimeWaver w formie PDF i dowiedzcie się wszystkich szczegółów o produktach TimeWaver.

TimeWaver Präsentation

Prezentacja online

Zobaczyć to znaczy zrozumieć: Zapraszamy do obejrzenia prezentacji online i odkrycia, co można osiągnąć dzięki systemom TimeWaver!

Uwaga: Analiza i harmonizacja w Polu Informacyjnym nie ma na celu leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Jej celem jest umożliwienie profesjonalnemu użytkownikowi, w kontekście holistycznym, uzyskania pomocnych informacji z ustaleń z Pola Informacyjnego. Każdy profesjonalny użytkownik powinien ocenić, na podstawie własnego doświadczenia, czy aplikacja jest przydatna w jego praktyce.

Programy Individualized Microcurrent Frequency (IMF) i Frequency Specific Microcurrent (FSM) systemu TimeWaver Frequency nie są przeznaczone do leczenia, łagodzenia, diagnozowania lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub stanom medycznym. Określenia użyte w programach, bazach danych i modułach nie stanowią stwierdzeń dotyczących ich efektów. Informacje pochodzące z systemu TimeWaver powinny być zawsze poddawane krytycznej ocenie i w razie potrzeby weryfikowane za pomocą dalszych procedur. System TimeWaver Frequency powinien być zawsze używany w ramach praktyki zawodowej, licencji lub certyfikacji użytkownika oraz zgodnie z instrukcją obsługi i dostarczonym przez firmę podręcznikiem. Stosowanie systemu TimeWaver Frequency nie powinno być traktowane jako substytut porady, diagnozy lub wyboru terapii lekarza. Odpowiedzialność za prawidłową diagnozę i terapię zawsze spoczywa na lekarzu. Celem produktu jest dostarczenie profesjonalnemu użytkownikowi narzędzia do zbadania możliwości zastosowania.